Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

KARTA ZA ŠETNICU

AUTOBUS – NAKNADA ZA ZAUSTAVLJANJE I PARKIRANJE

Grad Slunj objavljuje Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Slunja, u katastarskim općinama: Donje Primišlje, Gornje Primišlje, Tržić Primišljanski, Kuzma, Blagaj, Cvitović i Furjan.

Zemljište se daje u zakup na vrijeme od 25 godina, uz mogućnost produljenja na isto razdoblje.

Rok za prijavu na natječaj je do 29.04. 2022.

Pisane ponude šalju se poštom preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ - Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države“, na adresu: Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47 240 Slunj, u roku 30 dana od dana objave javnog poziva.

Ponuda mora sadržavati sve čestice iz pojedine proizvodno tehnološke cjeline (PTC) kako je navedeno u Tablici - popis zemljišta u natječaju.

Ukoliko se jedan ponuditelj javlja na više PTC-a (proizvodno tehnoloških cjelina) koje su predmet natječaja može dostaviti jednu ponudu za sve PTC za koje podnosi ponudu, ali za svaku pojedinu PTC iz ponude, ponuditelj mora dostaviti zaseban gospodarski program korištenja zemljišta.

Informacije o natječaju: Odsjek za gospodarstvo i društvene djelatnosti - telefon: 674-710

DOKUMENTACIJA:

Tekst Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Slunja

Tablica – popis zemljišta u natječaju

Popis dokumentacija – koja se prilaže ponudi

Obrasci za prijavu:

Obrazac - PONUDA NA NATJEČAJ ZA ZAKUP

Obrazac 1. - Izjava da nema duga s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta na području RH i da se protiv podnositelja na području RH ne vodi postupak zbog predaje u posjed polj. zemlj.

Obrazac 2 – Izjava o povezanim fizičkim i pravnim osobama

Obrazac 3 – Izjava o korištenju osobnih podataka

Obrazac 4 – Izjava o ispunjavanju gospodarskog programa iz ugovora temeljem kojeg se ostvaruje status dosadašnjeg posjednika

Obrazac – GOSPODARSKI PROGRAM

Obrazac – Zahtjev za potvrdu Grada Slunja o podmirenju svih obveza s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

KARTE PO KATASTARSKIM OPĆINAMA

uputa: natječaj se raspisuje samo za čestice koje su zaokružene crvenom bojom i imaju brojeve PTC-a (proizvodno tehnoloških cjelina)

DONJE PRIMIŠLJE

GORNJE PRIMIŠLJE

TRŽIŠ PRIMIŠLJANSKI

KUZMA

TOČAK

BLAGAJ

CVITOVIĆ

FURJAN

PROPISI

Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18, 115/18, 98/19)

Pravilnik o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 47/19)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_05_47_917.html

Uredba o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 89/18)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_10_89_1747.html

Pravilnik o gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 90/18)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_10_90_1757.html