Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

 KONTAKTI I PODACI ->

Odlukao izmjeni Odluke o načinu utvrđivanja naknade za rad gradoančelnika i zamjenika gradonačelnika koji svoju dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa

Objavljeno u "Glasniku Karlovačke županije" 28/14. - 18. 07. 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 121-15/14-01/01
URBROJ: 2133/04-03/05-14-3
Slunj, 15. 07. 2014.

Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 28/10) i članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije”20/09, 6/13 i 15/13) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 12. sjednici koja je održana dana 15. 07. 2014. godine donijelo je


ODLUKU
o izmjeni Odluke o načinu utvrđivanja naknade za rad
gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji svoju dužnost obnašaju
bez zasnivanja radnog odnosa

Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se članak 2. stavak 1. alineja 2 Odluke o načinu utvrđivanja naknade za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji svoju dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa („Glasnik Karlovačke županije“ 28/13) na način da se broj „1,23“ zamjenjuje brojem „0,98“.

Članak 2.
Iza članka 2. Dodaje se članak 2a. koji glasi:
„Članak 2a.
„Dužnosnik ostvaruje pravo na naknadu troškova službenog putovanja (prijevozni troškovi, dnevnice, troškovi smještaja) pod istim uvjetima, u istom iznosu kako je to utvrđeno za djelatnike gradske uprave“.

Članak 3.
Sve odredbe osnovne Odluke ostaju i dalje na snazi ukoliko nisu izmijenjene ovom Odlukom.

Članak 4.
Odluka stupa na snagu osmi dan od objave u “Glasniku Karlovačke županije”.


PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA:

Marina Mrkonja

Izbori za EU parlament 2019.

Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina 2019.

Europe direct Karlovac

Komunalac

Kom. društvo Lipa

Radio Slunj

Župni ured

Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr