Srijeda, 11 Prosinac
Stranica je trenutno u izmjenama i dopunama te molimo za razumijevanje

Objavljeno u "Glasniku Karlovačke županije" 46/13. - 04. 11. 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 214-01/13-01/33
URBROJ: 2133/04-03/05-13-3
Slunj, 23. 10. 2013.


Na temelju članka 44. Zakona o vatrogastvu (“Narodne novine” 139/04-pročišćeni tekst i 173/04) i članak 25. stavka 1. alineja 4 Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 6/13 i 15/13) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 5. sjednici održanoj dana 23. 10. 2013. godine donijelo je


ODLUKU

o izmjeni Odluke o financiranju vatrogastva iz komunalne naknade


Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se članak 2. Odluke o financiranju vatrogastva iz komunalne naknade („Glasnik Karlovačke županije“ 6/13 i 11/13) i glasi:

„Sredstva komunalne naknade u iznosu od 849.000,00 Kn koristit će se za financiranje redovne djelatnosti i kapitalna ulaganja u nabavu vatrogasne opreme Dobrovoljnog vatrogasnog društva SlunJ.


Članak 2.
Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u “Glasniku Karlovačke županije”, a primjenjuje se od 01. siječnja 2013. godine.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA:

Marina Mrkonja