Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

 KONTAKTI I PODACI ->

Odluka o izmjeni Odluke o financiranju vatrogastva iz komunalne naknade

Objavljeno u "Glasniku Karlovačke županije" 46/13. - 04. 11. 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 214-01/13-01/33
URBROJ: 2133/04-03/05-13-3
Slunj, 23. 10. 2013.


Na temelju članka 44. Zakona o vatrogastvu (“Narodne novine” 139/04-pročišćeni tekst i 173/04) i članak 25. stavka 1. alineja 4 Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 6/13 i 15/13) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 5. sjednici održanoj dana 23. 10. 2013. godine donijelo je


ODLUKU

o izmjeni Odluke o financiranju vatrogastva iz komunalne naknade


Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se članak 2. Odluke o financiranju vatrogastva iz komunalne naknade („Glasnik Karlovačke županije“ 6/13 i 11/13) i glasi:

„Sredstva komunalne naknade u iznosu od 849.000,00 Kn koristit će se za financiranje redovne djelatnosti i kapitalna ulaganja u nabavu vatrogasne opreme Dobrovoljnog vatrogasnog društva SlunJ.


Članak 2.
Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u “Glasniku Karlovačke županije”, a primjenjuje se od 01. siječnja 2013. godine.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA:

Marina Mrkonja
Izbori za EU parlament 2019.

Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina 2019.

Europe direct Karlovac

Komunalac

Kom. društvo Lipa

Radio Slunj

Župni ured

Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr