Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

Održana 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Slunja

 ZAPISNIK

sa 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Slunja održane dana 27. 10. 2015. godine u vijećnici.

Sjednicu je u 18,00 sati otvorila predsjednica Gradskog vijeća Marina Mrkonja, pozdravila sve nazočne i konstatirala da istoj prisustvuje 14   članova Gradskog vijeća.

Sjednici prisustvuju: Marina Mrkonja, Katarina Rendulić, Mario Medved, Ivica Barić, Ivan Bogović, Davor Požega, Ivanka Magdić, Diana Cindrić, Ivan Požega, Marinko Radočaj,   Damir Vuković, Zoran Ivšić, Mihaela Turkalj i Josip Štefanac.

Izostanak nije opravdao Đuro Mihajlović.

Pored članova Gradskog vijeća sjednici prisustvuju: Jure Katić, gradonačelnik, Zdenka Kovačević - pročelnica Ureda Grada, Anđelka Jurašin Vuković – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Sandra Jerković – samostalni upravni referent za imovinsko pravne poslove, Nikola Živčić – ravnatelj Knjižnice i čitaonice Slunj, Mijo Močilac – predsjednik Skupštine DVD-a Slunj, Alen Holjevac – zapovjednik DVD-a Slunj, Dragan Smrzlić – direktor Turističkog ureda Slunj i predstavnik   Radio Slunja.

Zapisničar: Ankica Štefanac.

 

AKTUALNI SAT

Damir Vuković ima pitanje u vezi vodovoda Veljun – Slunj, saznao je da Blagaj i Pavlovac neće sada biti priključeni, čudi ga zašto to nije odmah rađeno u paketu i ne zna kako sada ljudima objasniti da im kroz dvorište ide voda, a ne mogu je dobiti pa pita kada će je dobiti i kada će to biti riješeno.

Gradonačelnik odgovara da i njega čudi da se sada to pita i čudi ga što su to pitali i u Županiji. Kaže „mogli ste prije pitati ovdje pa onda ići dalje pitati druge“ te nastavlja kako nije točno da neće dobiti vodu, a voda im ide kroz dvorište. Naime, tko je uz D1 dobiva vodu odmah, dok oni koji nisu uz D1, a to je naselje Blagaj i Turkalji iz Pavlovca neće moći dobiti vodu zato što nemaju svoju lokalnu mrežu, lokalna mreža nema veze sa glavnim cjevovodom, dakle i do sada su svi MO sami sebi provlačili lokalnu mrežu, a o tome treba razmišljati Blagaj, oni za to znaju već dugo, iako on osobno nije znao za to. Nastavio je kako Veljun ima svoju lokalnu mrežu i oni će svoj dio riješiti, ali i u Veljunu gdje nema lokalne mreže, ljudi neće dobiti vodu. Što se tiče Blagaja i Pavlovca o tome se razgovaralo sa Mjesnim odborom, ljudi tamo ne prave probleme zbog toga jer znaju o čemu se radi. U slijedećoj godini će se morati rješavati njihov projekt lokalne mreže, oni ne mogu riješiti svoju mrežu kao što je to rješavao Lađevac, Popovac jer je njihova mreža jako teška, nema je puno, ali je zahtjevna i nada se da će se u idućoj godini u Proračunu moći naći sredstava za izradu projekta. Dodao je kako su u Pavlovcu svega dvije obitelji koje neće moći biti priključene, svi ostali hoće, a u Blagaju će svega 2,3 obitelji biti priključene, a svi ostali neće, ali oni to znaju i nastojat će se na sve načine u idućoj godini osigurati sredstva za projekt, a dalje će se vidjeti, sam projekt košta oko 70 do 80 tisuća kuna, a ukupan trošak za vodovod oko 1 mil. kn, što znači da oni to sami ne mogu riješiti jer je takav teren i zato je tako skupo, nigdje se ne može kopati bez pikamera, freze i sličnih strojeva, duga stvar je to bila u drugim MO gdje su to rješavali sa manjim strojevima pa je bila manja cijena.

Damir Vuković se zahvalio i rekao da je zadovoljan odgovorom.

Zoran Ivšić se osvrnuo na polaganje vijenaca 8. 10., vijenci su polagani dan prije u 13 sati. Samim tim se ostale vijećnike koji zbog obaveza nisu mogli prisustvovati, dovodi u nezavidan položaj jer ispada da ne žele doći na takve stvari, a žele i imaju i obavezu na kraju krajeva pa ga zanima tko donosi te odluke i da li se to može promijeniti, da se odrađuje na onaj dan kada i treba.

Gradonačelnik odgovara kako odluku o tome donosi gradonačelnik, bar je tako bilo do sada, vjerojatno će tako biti i dalje. „Procijenili smo da je to najbolje vrijeme, nikad se neće svi okupiti, možemo tražiti bilo koje vrijeme“ kaže gradonačelnik. Da li baš na taj dan? Do sada je uvijek bila praksa da se polaže dan ranije, odgovorio je i ujedno rekao kako ima prijedlog za Dan svih svetih da se vijenci polažu u petak u 15 sati, mogu se o tome na Vijeću dogovoriti danas, on je za svako vrijeme, ali osobno predlaže da tu bude u 15 sati, ali ako se vijećnici slože može biti i drugi termin. „Do sada je uvijek bila praksa dan ranije i na kraju radnog vremena gradskog, na polaganju su se dosta puta pojavili i vijećnici, ali ne svi, neće se nikada svi pojaviti bez obzira kada se dogovorili jer svi imaju svoje obaveze“ zaključuje gradonačelnik.

Zoran Ivšić isto zna da se možda neće pojaviti svi, ali vjeruje da će se pojaviti dobar dio, jer prošli puta se od ostalih vijećnika nije pojavio nitko, a to nije bio kraj radnog vremena, 13 sati nije kraj radnog vremena. Pita zašto ne bi polagali vijence u 16 sati jer svi rade, vjeruje da bi tada više vijećnika moglo doći jer ovo prošli puta nije baš ispalo zgodno i smatra da se to treba priznati.

Gradonačelnik odgovara kako se ne može uvijek pratiti sve, tko može doći, može, a za Sisvete se mogu dogovoriti.

Josip Štefanac se prvo zahvalio i prenio riječ zahvale njegovih susjeda koji su iz Ulice kralja Zvonimira i 14. DP što su kontejneri (zeleni otok) maknuli s onog mjesta gdje je bio spomenik, vrlo mu je drago da se to uradio. Prenio je pitanje jednog građanina koji je primijetio da se u Rastokama, na stazama koje pripadaju šetnici, staze ne čiste dovoljno od suhog lišća, dolazi do sklizavog terena i mogućnosti da netko od posjetitelja padne, slomi se ili povrijedi pa pita da li će netko snositi za to odgovornost i tko, a konkretno se radi o stazi prema Jarebu i Holjevcima, oni su na taj dio dali primjedbu.

Gradonačelnik odgovara kako ne vjeruje da će se moći tako čistiti kako tko hoće i svaki dan, sigurno ne, list sada pada svakodnevno, kroz park se čisti svaki dan, ali ga ima svaki dan opet puno. Bili su dolje i čistili su, javni radovi su bili u ponedjeljak, a slijedeći dan je opet bilo lišća. Ne zna tko bi mogao snositi tu odgovornost, vjerojatno on, ali smatra da i oni koji šeću moraju paziti.

Marinko Radočaj ima također pitanje vezano uz vodovod Slunj – Veljun na kojem radove izvodi firma Aquaterm i gdje ima dijelova ceste koji su dosta oštećeni, konkretno kroz Cerovac, pa ga zanima dali će to morati sanirati Aquaterm ili netko drugi.

Gradonačelnik kaže kako će ceste biti dosta oštećene, ali izvođač u svom projektu ima to predviđeno, znači kada završe kompletan cjevovod moraju kompletnu cestu gdje god je oštećena i popraviti. Dodaje kako su svi koji su blizu ceste duž cijelog cjevovoda, manje-više upoznati s tim te kako je u Ladihovićevoj jedan mali dio sporan jer se obrušava obala pa će se morati staviti potporni zid. „Znači moraju sanirati i ovo i ono, što se tiče asfalta biti će dosta asfaltiranja i na kraju kada se završi cjevovod, bar kada završe ovaj dio, ako bude bilo moguće i do zime oni će to asfaltirati, ali zavisi kada će to završiti, možda 700 ili 800 m cjevovoda“ rekao je gradonačelnik te izvijestio Vijeće kako je tu i spor s jednim vlasnikom, smatra da to neće biti spor, cjevovod se mora završiti, on ima građevinsku dozvolu, svi dokumenti su u redu, a to što gospodin smatra da je parcela njegova odnosno da je i ulica njegova, misli da nije u pravu, ali to će riješiti neke druge instance, uglavnom asfalt će biti popravljen kako je bilo i prije.

 

Nakon što je zaključila „Aktualni sat“ Predsjednica Vijeća prešla je na utvrđivanje dnevnog reda.

Za današnju sjednicu predlaže dnevni red kakav su vijećnici dobili u pozivu.

Prijedloga za izmjenama i dopunama dnevnog reda nije bilo pa je predsjednica dala dnevni red na glasanje.

Nakon što je konstatirala da je glasalo svih 14 vijećnika predsjednica iznosi da je Gradsko vijeće jednoglasno utvrdilo slijedeći

 

Dnevni red

 

  1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 24. sjednice Gradskog vijeća
  2. Razmatranje Izvješća o izvršenju Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Slunj za razdoblje 01.01.-30.06.2015. godine
  3. Razmatranje Izvještaja o financijsko materijalnom poslovanju DVD-a Slunj   razdoblje 01.01.-30.06.2015. godine
  4. Razmatranje Financijskog izviješća Turističke zajednice Grada Slunja za 2014. godinu
  5. Razmatranje Financijskog izvješća Turističke zajednice Grada Slunja za razdoblje 01. 01. – 30. 06. 2015. godine
  6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja
  7. Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Slunj 1
  8. Odluka o prodaji stana u vlasništvu Grada
  9. Odluka o prodaji zemljišta
  10. Različito

 

 1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 24. sjednice Gradskog vijeća

Zapisnik sa 24. sjednice Gradskog vijeća održane dana 22. 09. 2015. godine vijećnici su dobili u materijalima.

Primjedbi na Zapisnik nije bilo pa je predsjednica dala Zapisnik na usvajanje.

Glasalo je 14 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Zapisnik sa 24. sjednice održane dana 22. 09. 2015. godine.

 

 2. Razmatranje Izvješća o izvršenju Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Slunj za razdoblje 01.01.-30.06.2015. godine

Izvješće Knjižnice i čitaonice Slunj za prvo polugodište 2015. godine vijećnicima je dano uz poziv zajedno sa pisanim obrazloženjem.

Predsjednica je otvorila raspravu, a kako se nitko nije javio za riječ, istu je zatvorila te dala Izvješće na glasanje.

Glasalo je svih 14 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Izvješće o izvršenju Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Slunj za razdoblje 01. 01. – 30. 06. 2015. godine.

 

 3. Razmatranje Izvještaja o financijsko materijalnom poslovanju DVD-a Slunj   za razdoblje 01.01.-30.06.2015. godine

Izvještaj o financijsko materijalnom poslovanju DVD-a Slunj za razdoblje 01. 01. – 30. 06. 2015. godine vijećnici su također dobili u materijalima sa pisanim obrazloženjem.

Rasprava nije vođena pa je predsjednica dala Izvještaj na usvajanje.

Glasalo je svih 14 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Izvještaj o financijsko materijalnom poslovanju DVD-a Slunj za razdoblje 01.01.-30.06. 2015. godine.

 

 4. Razmatranje Financijskog izviješća Turističke zajednice Grada Slunja za 2014. godinu

Financijsko izvješće Turističke zajednice Grada Slunja za 2014. godinu vijećnici su dobili uz poziv.

Predsjednica je prije otvaranje rasprave naglasila kako je direktor Turističkog ureda prvi puta na Gradskom vijeću i moći će dati odgovore na pitanja, ukoliko ih bude, a je potom otvorila raspravu po ovom Izvješću.

Ivica Barić iznosi kako je prošli puta htio postaviti par pitanja, ali nije bilo direktora i nije se raspravljalo o tome pa je sada iskoristio prigodu jer je direktor ovdje. Ovo što želi reći nije primjedba, to je njegova sugestija u ovom dijelu manifestacija u organizaciji TZ, Naime, koliko je shvatio i načuo iz kuloara planiran je ovdje nekakav gastro event koji nije realiziran pa možda da direktor ukratko kaže zbog čega nije realiziran. Osobno pozdravlja takve evente, smatra da bi trebalo dosta raditi na tome i u to ulagati, to bi bio svojevrstan vid promidžbe, a i neko vraćanje tog novca natrag u Rastoke na vidljiv način. Isto tako je uočio da ništa nije utrošeno u dijelu oglašavanja.

Zdenka Kovačević je ukazala gosp. Bariću da smo sada na Izvješću za 2014. godinu, a g. Barić govori o polugodišnjem izvješću ove godine, tako da je pitanje koje je g. Barić postavio preuranjeno pa je predložila da se ono ostavi za točku kojoj pripada.

Ivica Barić se ispričao pa će to ostaviti za slijedeću točku.

Josip Štefanac podsjeća kako je i sam htio na prošloj sjednici postaviti nekoliko pitanja baš za ovo izvješće za 2014. godinu. Uočio je nešto vrlo interesantno, sada je skoro 1. 11. a stoji da ovo izvješće nije raspravljano od tijela TZ, ali će biti na jednoj od slijedećih sjednica, pa mu djeluje da je tu malo ekspeditivnost zanemarena. Osvrnuo se na rashode gdje piše da promotivni plakat nije tiskan, ali su sredstva za njegov tisak prenamijenjena za tisak 5000 manjih i 100 komada velikih planova grada za koje se ukazala potreba tijekom sezone i drugo da su sredstva namijenjena za „Koranske susrete“ prenamijenjena za izradu dvije info ploče sa planom grada koje također nisu postavljene, a radi se o pločama o kojima, kaže, stalno tupi. Također je uočio po pitanju manifestacije kako se vidi kroz taj lanjski period   da nije bilo kulturno zabavnih manifestacija niti planirano pa tako ni ostvareno i to mu se čini zanemareno jer postoji velik broj mogućnosti da se to odrađuje.

Zdenka Kovačević se kratko uključila što se tiče prve napomene g. Štefanca te ukazala da na prvom listu Izvješća stoji da je Turističko vijeće 14. 10 raspravljalo i prihvatilo Izvješće te time napomena koju je g. Štefanac pročitao, a koja je od 15. 5. više ne stoji. Podsjetila je također da je Gradsko vijeće, upravo zbog toga što Izvješće nije raspravljano ni prihvaćeno na tijelima TZ skinulo tu točku sa dnevnog reda prošle sjednice.

Dragan Smrzlić se složio s konstatacijom, što se tiče tih kulturno zabavnih manifestacija prijašnjih godina, da ih nije baš bilo previše, ali za nagodinu i za ubuduće će se pozabaviti i potruditi da tih manifestacija bude što više, od zabavnih, sportskih i td. Što se tiče plakata za koja su sredstva prenamijenjena od Koranskih susreta rekao je kako, na žalost, g. Žalac još nije dovršio te plakate, neki dan je s njim razgovarao i kroz nekih 2-3 tjedna bi oni trebali biti gotovi, ali ih on ne bi možda ove godine postavljao da ne kisnu već na proljeće bi se postavili tamo gdje im je mjesto.

Josip Štefanac se još vratio na kulturno zabavne programe gdje je rekao kako je bilo jako lijepo na svečanoj sjednici kada je jedna gospodična svirala flautu pa razmišlja kako bi se održavaju takve manifestacije tipa da djeca koja sviraju u glazbenoj školi rade koncerte u našem gradskom parku u popodnevnim satima, vikendom ili u Rastokama ili na nekim mjestima koja su više posjećena od strane turista ili nešto tome slično.

Dragan Smrzlić, što se njega osobno tiče, kaže kako to može ići i poziva da svatko tko ima kakav konstruktivni prijedlog može doći do njega i ako budu u mogućnosti takvo što ostvariti, sigurno će se i napraviti.

Nitko se više javio za raspravu pa je predsjednica dala Izvješće na usvajanje.

Glasalo je svih 14 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Financijsko izvješće Turističke zajednice Grada Slunja za 2014. godinu.

 

5 Razmatranje Financijskog izvješća Turističke zajednice Grada Slunja za razdoblje 01. 01. – 30. 06. 2015. godine

Vijećnici su u materijalima dobili i Financijsko izvješće Turističke zajednice Grada Slunja za razdoblje 01.01.-30.06. 2015. godine.

Ivica Barić se vratio na Izvješće za provu polovicu 2015. godine, kaže kako mu je g.   Smrzlić odgovorio na jedan dio pitanja pa je predložio da se tome pristupi studiozno u svakom slučaju. „Ako ne znamo sami, ajmo pitati nekoga i ako treba i platiti da nam kaže“ predlaže g. Barić te nastavlja kako je i u Izvješću za 2014. godinu vidio da su planirana sredstva od 5.000 kn za oglašavanje u tisku, tv oglašavanje, a nije utrošena ni kuna, što znači da nije ništa napravljeno, a i u prvih šest mjeseci 2015. godine je isti šablonski okvir, planirano 5.000 kn nije ništa utrošeno, a upravo je za oglašavanje bitno tih prvih 6 mjeseci. Smatra da bi možda u tom dijelu morali jedan dio novaca žrtvovati jer turizam je, između ostalog, i marketing, imamo neke svoje brandove, morat ćemo ih iskoristiti upravo da se pomogne toj, kako kaže, turističkoj industriji u Slunju, a to su iznajmljivači, restorani i ostalo. Misli da u tom dijelu jednostavno treba uložiti neke novce i to treba realizirati.

Više se nitko nije uključio u raspravu pa je predsjednica zaključila raspravu i dala Izvješće na glasanje.

Glasalo je 14 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Financijsko izvješće Turističke zajednice Grada Slunja za razdoblje 01.01.-30.06. 2015. godine.

 

6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu  naplate  parkiranja

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplete parkiranja vijećnicima je dostavljena uz poziv zajedno sa pisanim obrazloženjem.

U raspravu koju je otvorila predsjednica uključili su se:

Mario Medved se osvrnuo na članak 3. gdje stoji „Točka VII. kaznene odredbe i članak 26. brišu se. Kaže kako nešto piše u objašnjenju, ali nije baš najjasnije pa pita hoće li se te kazne onda vratiti nekakvom odlukom gradonačelnika, odnosno zašto se to u stvari briše.

Zdenka Kovačević odgovara da se kaznene odredbe brišu zato što su one isključivo u ingerenciji jedinice lokalne samouprave, a obzirom da se nadzor i kontrola nad parkiranjem sada u potpunosti prenosi na organizatora parkiranja, ne mogu se primjenjivati kazne koje su propisane i koje su u isključivoj ingerenciji JLS, odnosno njenog komunalnog redara. Dodala je kako će sankcije utvrdit organizator parkiranja.

Ivanka Magdić kaže kako u svakom slučaju podržava da oni koji su dali krv više od 50 puta ne trebaju plaćati parkiranje, ali je zanima čime će se to dokazivati, da li nekim iskaznicama ili obilježjima na vozilu.

Isto pitanje zanima i predsjednicu Vijeća.

Gradonačelnik odgovara kako će svatko tko je dao više od 50 puta krv imat od Crvenog križa potvrdu i, ukoliko ima vozilo, morat će to vozilo prijaviti, a morat će prijavljivati i svaku promjenu, bilo registracije, bilo vozila, LIPI jer će oni uvesti to vozilo kao oslobođeno.

Predsjednica komentira kako vozilo može voziti i susjed.

Gradonačelnik se slaže, kaže kako je teško kontrolirati tko vozi vozilo i tko ga ostavlja na parkiralištu. Naveo je i primjer vozila koja imaju invalidske kartice i koja su oslobođena i naplate autoputa, a vozi ih netko drugi, nitko ne traži dokumente. Također je rekao kako se na parkiralištu može 5 min. zadržati bez naplate, a nakon 5 min se ne zna tko je vozilo dovezao pa će to biti moguće provesti upravo putem registracije, znači putem te registracije će se znati tko je oslobođen.

Davor Požega pita koliko bi to otprilike ljudi ostvarilo i da li se to radi samo o građanima Grada Slunja .

Gradonačelnik potvrđuje da se to odnosi samo na naše građane, prema njegovom saznanju možda ima 10 ili 11 ljudi ukupno od čega možda troje koji voze, drugi ne voze.

Davor Požega pozdravlja gestu u svakom slučaju.

Zoran Ivšić pita da li smo mi prva JLS koja to radi ili ih ima još.

Gradonačelnik kaže kako ima puno JLS koje su tako to napravile, a i Grad je dobio preko našeg Crvenog križa sugestiju da su mnoge JLS donijele takvu odluku.

Josip Štefanac smatra da je to jedna lijepa gesta i da to treba podržati. Davaoci krvi, nema ih puno i sam je među njima, ne traže da budu privilegirani, ali im se može na jedan simboličan način zahvaliti i ovo je jedan od tih simboličnih načina pa zato u potpunosti podržava ovakav prijedlog.

Ivica Barić je ponovio ono što je gradonačelnik rekao da je to za građane Slunja pa pita što je sa npr. građanima Cetingrada

Gradonačelnik je pojasnio da se to odnosi i na Cetingrad odnosno na područje koje pokriva naš Crveni križ, a to su područje Rakovice, Slunja i Cetingrada.

Ivica Barić se, uz stvarno dužno poštovanje na toj humanoj gesti kao što je davanje krvi, izjasnio da je protiv te odluke i nastavio: „Ne znam čemu se ide uopće u ovo mijenjanje, jedva se uvelo malo reda u taj parking i sada opet stvaramo probleme LIPI, kompliciramo njima život. Tu se radi o lijepoj gesti, ali opet preko grbače firme koja od tog parkinga zarađuje. Srećom nisam u kampanji pa mogu reći svašta ovdje, ja sam protiv ove odluke jer opet se događaju određene privilegije. Morate dobro znati da većina davaoca krvi su mahom zaposlenici državnih institucija, lokalnih institucija, državnih firmi koji su na neki način privilegirani već u samoj svojoj firmi, znači konkretno znam iz svoje firme ljudi imaju slobodan dan kada daju krv i drugi dan, već se na određeni način sam poslodavac pobrinuo za većinu i htjeli mi to priznati ili ne dosta ljudi su davaoci krvi upravo zbog toga i iz nekih humanih razloga što i treba biti, ali mislim da ovdje kompliciramo i ja sam protiv toga, opet velim uz dužno poštovanje davaocima krvi.“

Gradonačelnik odgovara kako se ovime LIPI ništa ne komplicira, LIPA će to uvesti kod sebe u sistem, već sada imaju nekoliko vozila, gradsko vozilo i neka druga, uvedu ih i nemaju problema s tim. Smatra kako se time neće napraviti njima neka šteta.

Ivica Barić je dodao, da se krivo ne razumiju, da je on apsolutno da se na nekakav način ti ljudi honoriraju, ali misli da ovo nije neki dobar način, neki drugi način bi apsolutno podržao ali ovo nije mjesto za to.

Josip Štefanac iznosi kako ne želi komentirati g. Barića ali želi reći s osobnog stajališta, umirovljenik je već 5 godina, redovni je davalac od 18 godina i dao je preko 40 puta krv,   dan danas daje krv bez obzira na nagradu. „Što kaže neki vijećnik da nas motivira slobodan dan, mislim da je to malo uvreda za sve te ljude, imamo ovdje priliku reći da je to jedan humanitarni karakter, humanost na djelu koja je nemjerljiva, cijenjena u svijetu, svima su oni kao zlatno srce, daruju život, tako nas i pozivaju, darujte život, da ne govori o nakladi Ane Rukavine“ rekao je g. Štefanac te završio riječima:   „Mislim da je takvo jedno razmišljanje ispod nivoa, to je moje stajalište.“

Diana Cindrić podržava ovu odluku, a želi i komentirati na način da mnogi ljudi, kao što je g. Štefanac koji je u mirovini i nema priliku koristiti te dane, ne koriste slobodne dane. Sama je među darivateljima, ne ovako slavna kao ovi koji daju preko 50 puta i više i zna da mnogi ne koriste te slobodne dane, sama ode dati krv, vrati se na posao i ne koristi nikakav slobodan dan za to. Smatra da je to jednostavno u ljudima koji žele pomoći na neki način i ni na koji način ovo nije prevelik dar za njih, ovo je čak i premalo, nitko od tih ljudi ne traži nikakve povlastice, pobude su im isključivo humane naravi. .

Ivica Barić je na kraju rekao kako ga g. Štefanac nije razumio, apsolutno ne umanjuje vrijednost davaoca krvi pa tako ni njegovu, rekao je da nisu svi u radnom odnosu i da zbog toga idu davati krv nego prije svega iz svojih osobnih, humanih razloga. „Nema smisla da me sada prozivate, g. Štefanac, zbog mog vlastitog mišljenja, to je moje mišljenje koje se veže isključivo za ovu odluku, a ne za neko moje opće mišljenje o davaocima krvi“, zaključio je svoju raspravu g. Barić.

Nakon što se više nitko nije javio za raspravu predsjednica je istu zaključila i dala Odluku na glasanje.

Glasalo je 14 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće sa 10 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 3 glasa SUZDRŽANA usvojilo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplete parkiranja.

 

7. Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Slunj 1

Tekst Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Slunj 1 zajedno sa grafičkim prikazom i obrazloženjem vijećnici su dobili u materijalima.

U raspravu koju je otvorila predsjednica nitko se nije uključio pa je predsjednica istu zaključila te potom dala Odluku na glasanje.

Glasalo je 14 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Slunj 1.

 

8. Odluka o prodaji stana u vlasništvu Grada

Prijedlog Odluke o prodaji stana u vlasništvu Grada uz pisano obrazloženje vijećnicima je dan u materijalima.

Nitko od vijećnika nije se javio za raspravu, niti je bilo pitanja pa je predsjednica zaključila raspravu i dala Odluku na glasanje.

Glasalo je 14 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o prodaji stana u vlasništvu Grada.

 

9. Odluka o prodaji zemljišta

Odluku o prodaji zemljišta sa pisanim obrazloženjem i kartografskim prikazom vijećnici su dobili u materijalima.

Rasprava nije vođena pa je predsjednica dala Odluku na glasanje.

Glasalo je 14 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o prodaji zemljišta (k.č.br. 492/10 zk.ul. 152 k.o. Cvitović)

 

 10. Različito

Gradonačelnik se vratio na polaganje vijenaca za Dan svih svetih i predložio da se vijenci polože u parku i na groblju u petak u 15 sati te pozvao vijećnike da se dogovore oko termina.

Zoran Ivšić kaže kako su svjesni toga da nikad neće moći doći svi, ali bi po njemu bilo prihvatljivije da to bude u 16 sati, njegov je prijedlog da to bude u petak u 16 sati.

Gradonačelnik se izjasnio da nema ništa protiv, ali je dodao kako će u 16 sati biti pomalo mrak, a kada dođu na groblje biti će noć i zato je ipak gledao da to bude malo ranije, dan je kraći i zato predlaže da to bude u 15 sati.

Predsjednica je predložila, ako nitko nema neki drugi prijedlog, da se ostane kod 15 sati, a na proljeće kada bude duži dan mogu se dogovoriti da to bude kasnije.

Ivica Barić kaže kako je propustio komentirati u prošloj točki za gradske službe, zahvalio se jer su isprintali plan za zemljište, jednom je gradske službe zbog toga špotao pa sada, kaže, može pohvala.

Josip Štefanac je iskoristio medije pa pozvao građanstvo i sve prisutne na Dan sjećanja koji se obilježava, 16. 11. biti će i program, to je prigoda da se spomene 16. 11. 1991. godine.

Gradonačelnik je g. Radočaju, koji je prošli puta postavio pitanje za kuću u Cvitoviću, odgovorio da se stupilo u kontakt sa vlasnikom kuće te da je on suglasan da se kuća sruši, ali on nema novaca da je sam sruši. Kako niti Grad nema za to predviđena sredstva predložio je, odnosno pitao da li bi možda MO mogao organizirati akciju jedan dan i tu kuću srušiti.

Marinko Radočaj smatra da, ako MO to smije, neće biti problema

Gradonačelnik odgovara kako neće biti problema jer vlasnik odobrava da se kuća sruši, materijal ako nekome treba može se slobodno odvesti jer vlasnik tamo nema ništa što vrijedi, sve je odvezao. Dodao je kako je vlasnik stari čovjek, bolestan je, živi u Zadru, kuću je sam gradio pa ne može gledati da je ruše, ali je vidio fotografije koji su mu poslane i slaže se da se kuća sruši da ne bi netko nastradao.

Marinko Radočaj kaže kako treba, naravno, razgovarati sa predsjednikom MO, ali vjeruje da bi to uspjeli riješiti, mada ne zna kuda s tim otpadom jer nema ništa što bi valjalo, sve je to loše.

Mihaela Turkalj smatra kako bi ipak trebala službena potvrda ovjerena od bilježnika ili od nekog da on daje suglasnost da se kuća ruši.

Gradonačelnik kaže kako će se to svakako zatražiti i vlasnik će se službeno očitovati, samo je sada predložio da se ide na ovaj način jer nemamo za to predviđena sredstva u proračunu, a za rušenje bi trebalo 20-tak tisuća kuna. Znači s vlasnikom će se još kontaktirati i dogovoriti da on suglasnost potpiše da ne bude oko toga problema.

Marinko Radočaj pita da li ipak Grad ili MO može taj otpad zbrinuti.

Gradonačelnik odgovara kako tamo ima materijala koji je i za upotrebu i vjeruje da će sigurno biti ljudi koji će biti zainteresirani da to odvezu.

Zoran Ivšić izražava bojazan, ne zna da li je netko razmišljao o tome, ako je bila neka službena ponuda ovlaštene firme, a nije dobila posao, a mi rušimo na crno, da ne bi grad dobio kakvu prijavu

Gradonačelnik kaže kako smo tražili od vlasnika suglasnost i dao ju je, a kako Grad sada nema sredstva, htio je najprije vidjeti da li bi MO to mogao pa će se stupiti u kontakt s predsjednikom MO.

Katarina Rendulić pita gradonačelnika da li je nedavno bilo redukcija što se tiče javne rasvjete po MO jer konkretno nekolicina lampi je u Cerovcu na lokalnoj cesti koja ide prema D1 ugašena, to traje već ne zna koliko tjedana. Ako je već došlo do redukcije smatra da bi bilo u redu  da MO ili tko je već za to zadužen, obavijesti stanovnike da će to tako biti.

Gradonačelnik odgovara kako nema takve informacije, nitko ga o tome nije službeno informirao, a on nikome nije ništa rekao. Vjeruje da je riječ o kvaru jer je i u gradu bio kvar, 10 dana nije bila rasvjeta u Slunju pa pretpostavlja da je i dolje vjerojatno kvar.

Katarina Rendulić je zatražila, ako bude dolazilo do redukcije, da mještani budu nekim putem obaviješteni.

Gradonačelnik je odgovorio kako će sigurno svi biti obaviješteni kada dođe do redukcije, ali za sada nema od toga ništa.

 

Završetkom ove točke predsjednica je zaključila rad sjednice u 18,45 sati.

 

IZVOD SASTAVILA                                                                              PREDSJEDNICA

                                                                                                          GRADSKOG VIJEĆA

 

Ankica Štefanac, vr.                                                                               Marina Mrkonja, vr.