Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

 KONTAKTI I PODACI ->

Rekonstrukcija Ulice Vladimira Nazora

Grad Slunj objavljuje postupak jednostavne nabave za predmet nabave: Rekonstrukcija Ulice Vladimira Nazora. Rok za dostavu ponuda je 19.04.2017. godine do 8:00 sati, bez obzira na način dostave. 

Poziv na dostavu ponude

Troškovnik 1. dio 

Troškovnik 2. dio

Nacrti 

U roku za dostavu ponuda pristigle su 2 (dvije) ponude:

1. CESTE KARLOVAC d.d., Belajske Poljice, Poslovni park Karlovac 1/a, Općina Barilović, 47250 Duga Resa 

2. TEHNO-PROMET d.o.o., Tomašnica 89, 47280 Ozalj

Postupkom pregleda i ocjene ponuda utvrđeno je da obje ponude udovoljavaju uvjetima utvrđenim u Pozivu na dostavu ponuda. Ponuda ponuđača TEHNO-PROMET d.d. povoljnija je s obzirom na kriterij za odabir ponude (najniža cijena), s cijenom ponude 259.534,00 kn (bez PDV-a), odnosno 324.417,50 kn (s PDV-om), te će se s navedenim gospodarskim subjektom sklopiti ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji Ulice Vladimira Nazora. 

Odluka o odabiru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 

Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr