Službene stranice Grada Slunja

Grad Slunj objavljuje postupak nabave bagatelne vrijednosti za predmet nabave: Izrada strateškog planskog dokumenta "Krovni interpretacijski plan Grada Slunja". Rok za dostavu ponuda je 11.10.2016. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave. Poziv na dostavu ponuda, ponudbeni troškovnik te projektni zadatak možete pogledati na sljedećim poveznicama: 

Poziv na dostavu ponude 

Troškovnik

Projektni zadatak 

U roku za dostavu ponuda pristigle su 3 tri) ponude: 

1. RAZBOR d.o.o., Bednjanska 8a, 10000 Zagreb

2. MUZE d.o.o., Krajiška 28, 10000 Zagreb

3. SENSE SAVJETOVANJE d.o.o., Frane Petrića 4, 10000 Zagreb

U postupku pregleda i ocjene ponuda utvrđeno je da sve pristigle ponude udovoljavaju uvjetima koje je naručitelj odredio u pozivu na dostavu ponude. Prema kriteriju za odabir ponude (najniža cijena), ponuda ponuditelja RAZBOR d.o.o., s cijenom ponude 91.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno 113.750,00 kn (s PDV-om), ocijenjena je kao najpovoljnija te će se s navedenim gospodarskim subjektom sklopiti ugovor o izradi strateškog planskog dokumenta "Krovni interpretacijski plan Grada Slunja". 

Odluka o odabiru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda