Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

 KONTAKTI I PODACI ->

Sanacija krovišta na zgradi gradske uprave

Dana 02.06.2017. godine (dan slanja na objavu 01.06.2017. godine) Grad Slunj je u EOJN RH objavio Obavijest o nadmetanju za predmet nabave: "Sanacija krovišta na zgradi gradske uprave". Rok za dostavu ponuda je 26.06.2017. godine do 12:00 sati. Dokumentaciju o nabavi, troškovnik i nacrte možete vidjeti na sljedećoj poveznici https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1126714 

U roku za dostavu ponuda 26.06.2017. godine do 12:00 sati pristigle su 3 (tri) ponude. Ponuda koja udovoljava svim uvjetima određenim u Dokumentaciji o nabavi, i koja je najpovoljnija obzirom na kriterij za odabir ponude (ekonomski najpovoljnija ponuda, pri čemu je sukladno članku 284. i članku 452. ZJN 2016 relativni ponder cijene 100%), je ponuda ponuditelja Slunj GZPP d.d., s cijenom ponude 515.481,84 kn bez PDV-a, odnosno 644.352,30 kn s PDV-om. 

Odluka o odabiru 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr