Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
OIB: 33366502542
MB: 2714159
IBAN: HR98 2340 0091 8400 0000 1
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

 

Opskrba električnom energijom

Dana 03.07.2017. godine (dan slanja na objavu 30.06.2017.) Grad Slunj je u EOJN RH objavio Obavijest o nadmetanju za predmet nabave: "Opskrba električnom energijom". Rok za dostavu ponuda je 07.08.2017. godine do 9,00 sati. Dokumentaciju o nabavi zajedno s prilozima možete vidjeti na sljedećoj poveznici https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1169216

Postupkom pregleda i ocjene ponuda utvrđeno je da su u postupku nabave za opskrbu električnom energijom u roku za dostavu ponuda (07.08.2017. godine do 9:00 sati) pristigle 4 ponude. Ponuda koja udovoljava svim uvjetima određenim u Dokumentaciji o nabavi, i koja je najpovoljnija obzirom na kriterij za odabir (ekonomski najpovoljnija ponuda, pri čemu je sukladno članku 284. i članku 452. ZJN 2016 relativni ponder cijene 100%) je ponuda ponuditelja HEP - Opskrba d.o.o. s cijenom ponude 526.656,26 kn bez PDV-a (263.328,13 kn bez PDV-a za jednogodišnje razdoblje), odnosno 595.121,57 kn s PDV-om (297.560,79 kn s PDV-om za jednogodišnje razdoblje). 

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 

Lokalni izbori 2017.


 

Europe direct Karlovac

Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr