Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

Gradsko vijeće Grada Slunja

Gradsko vijeće broji 14 članova i u okviru svog samoupravnog djelokruga donosi:

 • Statut Grada
 • Poslovnik o radu
 • odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada
 • proračun i odluku o izvršenju proračuna, godišnji obračun proračuna, odluku o privremenom financiranju i druge financijske akte koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonima i podzakonskim aktima
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina u vlasništvu Grada čija ukupna vrijednost prelaze 0,5% iznos prihoda bez primitaka ostvarenih godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna
 • odluku o promjeni granica Grada
 • prostorni plan i druge dokumente prostornog uređenja
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća
 • osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili Statutom
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela i službi
 • donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja
 • osniva javne ustanove , ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i  drugih djelatnosti od interesa za Grad
 • daje prethodne suglasnost na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano
 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave u skladu sa općim aktom i zakonom
 • utvrđuje način osnivanja mjesne samouprave
 • raspisuje lokalni referendum
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku dodjele javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja
 • donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima

 

Članovi gradskog vijeća su:

1. JURE KATIĆ (HDZ)

2. MILENKO BOSANAC (HDZ)

3. JELENA POŽEGA (HDZ)

4. DIANA CINDRIĆ (HDZ)

5. IVAN OBAJDIN (HDZ)

6. IVAN BOGOVIĆ (HDZ)

7. IGOR PIRŠIĆ (HDZ)

8. VESNA RENDULIĆ (HDZ)

9. DAMIR VUKOVIĆ (SDP)

10. HRVOJE PAULIĆ (SDP)

11. MARKO SKUKAN (SDP)

12. LIDIJA OBROVAC (SDP)

13. ŽELJKO LUSTIG (DP)

14. GORANKA MANDIĆ (SDSS)

 

PREDSJEDNIK Gradskog vijeća: JURE KATIĆ

Potpredsjednik: HRVOJE PAULIĆ

 

MANDATNI ODBOR

 - JELENA POŽEGA, predsjednica

 - DIANA CINDRIĆ, članica

 - ŽELJKO LUSTIG, član

 

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA

 -  MILENKO BOSANAC, predsjednik

 -  IGOR PIRŠIĆ, član

 -  HRVOJE PAULIĆ, član

 

ODBOR ZA PRORAČUN I FINANCIJE

 - VESNA RENDULIĆ, predsjednica

-  IGOR PIRŠIĆ, član

 - DAMIR VUKOVIĆ, član

 

ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK

 - IVAN BOGOVIĆ, predsjednica

 - DIANA CINDRIĆ, članica

 - MARKO SKUKAN, član

 

POVJERENSTVO ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

 - JURE KATIĆ, predsjednik

 - MIRJANA PUŠKARIĆ, zamjenica predsjednika

 - IVAN BOGOVIĆ, član

 - LIDIJA OBROVAC, član

 - MILENKO BOSANAC, član

 - MILE PECIĆ, član

 - JELENA POŽEGA, član

 

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

 

 1. ALEN HOLJEVAC, vatrogasni zapovjednik DVD-a Slunj - načelnik Stožera
 2. ANĐELKA JURAŠIN VUKOVIĆ, voditeljica Odsjeka za komunalno gospodarstvo i prostorno planiranje Grada Slunja – zamjenica načelnika
 3. ZDRAVKO JANDRLIĆ, predstavnik Službe civilne zaštite Karlovac - član
 4. IVAN KALIĆ, načelnik Policijske postaje Slunj - član
 5. IVANKA MAGDIĆ, ravnateljica Doma zdravlja Slunj – član
 6. ROMAN KELNERIĆ,  zapovjednik Vojnog poligona „Eugen Kvaternik“- član
 7. NIKOLA VLAŠIĆ, predstavnik Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Karlovac - član
 8. MARIJA LUCIĆ,  ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Slunj - član
 9. DINKO PUŠKARIĆ, direktor Društva za vodoopskrbu i odvodnju „Komunalac“ d.o.o. Slunj - član
 10. NIKOLINA PAULIĆ, direktorica Društva za komunalne djelatnosti „Lipa“ d.o.o.– član
 11. DANIJELA KUSANIĆ, direktorICA Radio Slunja- član

VIJEĆE ZA PREVENCIJU

 •   Gradonačelnica Grada Slunja - Mirjana Puškarić
 •   Načelnik Policijske postaje Slunj - Ivan Kalić 
 •   Zapovjednik Središta za borbenu obuku -  pukovnik Roman Kelnerić
 •   Kontakt policajac- gosp. Ivan Obajdin
 •   Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Slunj - Predraga Stipić
 •   Ravnateljica Srednje škole Slunj - gđa. Diana Cindrić
 •   Ravnatelj Osnovne škole Slunj - gosp. Tome Cvitković
 •   Ravnateljica Doma zdrvlja Slunj - Ivanka Magdić
 •   HEP - Terenska jedinica Karlovac 3 - Ivica Obrovac
 •   Župnik Šimo Božić
 •   Voditeljica Odsjeka za komunalno gospodarstvo i prostorno planiranje - Anđelka Jurašin Vuković
 •   Zapovjednik DVD-a Slunj - Alen Holjevac 
 •   Predsjednik  Savjeta mladih Grada Slunja
 •   Ravnateljica Puškog otvorenog učilišta - Koranka Kampić
 •   Ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Slunj - Marija Lucić
 •   Direktor Radio Slunja
 •   Direktor Društva za vodoopskrbu i odvodnju „Komunalac“ d.o.o. Slunj
 •   Direktor Komunalnog društva „Lipa“ d.o.o.

STATUT GRADA SLUNJA - PROČIŠĆENI TEKST

POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA - PROČIŠĆENI TEKST

ETIČKI KODESK NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI U GRADU SLUNJU

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ETIČKOG KODEKSA NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI U GRADU SLUNJU

 

INFORMACIJA O JAVNOSTI RADA GV

DNEVNI REDOVI GRADSKOG VIJEĆA - 8. SAZIV (2021.-2025.)

DNEVNI REDOVI GRADSKOG VIJEĆA - 7. SAZIV (2017.-2021.)

DNEVNI REDOVI GRADSKOG VIJEĆA - 6. SAZIV (2013.-2017.)

DNEVNI REDOVI GRADSKOG VIJEĆA - 5. SAZIV (2009.-2013.)

DNEVNI REDOVI GRADSKOG VIJEĆA - 4. SAZIV (2005.-2009.)

DNEVNI REDOVI GRADSKOG VIJEĆA - 3. SAZIV (2001.-2005.)

DNEVNI REDOVI GRADSKOG VIJEĆA - 2. SAZIV (1997.-2001.)

DNEVNI REDOVI GRADSKOG VIJEĆA - 1. SAZIV (1993.-1997.)

 

IZVJEŠĆE O ISPLAĆENIM SREDSTVIMA ZA REDOVNO FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA ZASTUPLJENIH U GRADSKOM VIJEĆU GRADA SLUNJA - 2021. GODINA