Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE

Vijeće srpske nacionalne manjine konstituirano je   17. 06. 2019. godine.

Mandat Vijeća srpske nacionalne manjine traje 4 godine.

ČLANOVI VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA SLUNJA:

 • GORANKA MANDIĆ, VELJUN 101
 • ŽELJKO DUDUKOVIĆ, TOČAK 3C
 • MIRKO GOJSOVIĆ, TOČAK 36
 • MILAN GVOZDIĆ, SNOS 1
 • LJUBA VUJIĆIĆ, VELJUNSKI PONORAC 15A
 • PREDRAG MANDIĆ, VELJUN 101
 • LJUBAN MIHAJLOVIĆ, VELJUN 71
 • ŽELJKO MLAĐAN, VELJUN 97
 • RADOJKA MIHAJLOVIĆ, VELJUN 90
 • DUŠAN DUDUKOVIĆ, TOČAK 3
 • MILICA GOJSOVIĆ, TOČAK 36
 • SLOBODAN LAŽEGIĆ, LAPOVAC 7
 • JANKO MILOVANOVIĆ, VELJUN 20
 • MILAN MAJSTOROVIĆ, GROBNIK 13

Predsjednica Vijeća: Goranka Mandić, kontakt: 091 509 7110

Zamjenik predsjednika:  Željko Duduković  

 

   REPUBLIKA    HRVATSKA

   KARLOVAČKA ŽUPANIJA

            GRAD SLUNJ

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE

MANJINE GRADA SLUNJA

Slunj, 22.09.2012.

 

Statut Vijeća srpske nacionalne manjine usvojilo je Vijeće na svojoj  sjednici održanoj 22. 09. 2012. godine.

Statut je objavljen u „Glasniku Karlovačke županije“ broj 35/12.

 

STATUT

Na temelju članka 27. stavka 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine” 155/02) Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Slunja na svojoj sjednici održanoj dana 22.09.2012. godine donijelo je

STATUT

VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE

GRADA SLUNJA

 

 I  OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuje se rad i organizacija Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Slunja (u daljnjem tekstu: Vijeće), te druga pitanja od značaja za rad Vijeća.

Članak 2.

Konstituirajuća sjednica Vijeća saziva se u roku i na način određen Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina.

Vijeće se smatra konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova vijeća.

Do izbora predsjednika vijeća, sjednici predsjeda najstariji član Vijeća.

Članak 3.

Vijeće u okviru svog djelokruga:

 • predlaže tijelima jedinice lokalne samouprave mjere za unapređivanje položaja nacionalne manjine  na području Grada Slunja uključujući i davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu onim tijelima koja imaju u nadležnosti donošenje tih akata
 • ističe kandidate za dužnosti u tijelima državne uprave i  jedinice lokalne samouprave
 • daje mišljenja i prijedloge na programe radijskih i televizijskih postaja na lokalnoj razini namijenjene nacionalnoj manjini ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja
 • ima pravo biti obaviješten o svakom pitanju o kojem će raspravljati radna tijela Gradskog vijeća Grada Slunja, a tiče se položaja nacionalne manjine
 • ima pravo dati mišljenje i prijedloge Gradskom poglavarstvu na nacrt prijedloga akta ili odredbe kojom   se uređuju prava i slobode nacionalne manjine.  

Članak 4.

Član Vijeća ima slijedeća prava i obveze:

 • prisustvovati i sudjelovati u radu Vijeća
 • izvršavati obveze koje mu u okviru svoj djelokruga povjeri Vijeće
 • davati inicijative i podnositi sve prijedloge iz djelokruga Vijeća
 • postavljati pitanja
 • biti informiran o svim temama i problemima radi ostvarivanja svojih prava i dužnosti.

Članak 5.

O nazočnosti vijećnika sjednicama Vijeća vodi se evidencija. Vijećnik koji je spriječen prisustvovati sjednicama Vijeća, dužan je o tome izvijestiti predsjednika.

 

II  UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN RADA VIJEĆA

Članak 6.

Vijeće ima predsjednika i zamjenika predsjednika.

Članak 7.

Predsjednika vijeća biraju članovi vijeća tajnim glasovanjem.

Predsjednik Vijeća:

 • predstavlja i zastupa Vijeće
 • saziva sjednice Vijeća, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama Vijeća i potpisuje akte Vijeća,
 • usklađuje rad Vijeća
 • potpisuje akte koje donosi Vijeće
 • obavlja druge poslove sukladno propisima.
 • Članak 8.

Zamjenik predsjednika Vijeća zamjenjuje predsjednika Vijeća za vrijeme njegove odsutnosti ili ako je iz drugih razloga spriječen obavljati svoje dužnosti.

Članak 9.

Predsjednik Vijeća i njegov zamjenik  mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka vremena na koje su birani.

Postupak za razrješenje predsjednika odnosno zamjenika predsjednika može pokrenuti najmanje 1/2 članova Vijeća.

Prijedlog za razrješenje mora biti obrazložen.

Prijedlog za razrješenje može se podnijeti ako predsjednik ili zamjenik predsjednika:

 • svojim ponašanjem šteti ugledu Vijeća
 • zlouporabi položaj ili prekorači ovlaštenja.

Ako Vijeće razriješi dužnosti predsjednika, a na istoj sjednici ne izabere novog predsjednika, sva prava i dužnosti predsjednika, do izbora novog predsjednika, preuzima zamjenik predsjednika.

Članak 10.

Predsjedniku i njegovom zamjeniku prava na temelju obavljanja dužnosti prestaju:

 • istekom mandata
 • danom donošenja odluke o razrješenju od dužnosti u slučajevima kada ih Vijeće razriješi dužnosti prije isteka mandata, ukoliko odlukom o razrješenju Vijeće ne utvrdi drugačije
 • danom kada Vijeće utvrdi činjenicu podnošenja ostavke na dužnost, a najkasnije tridesetog dana od dana podnošenja ostavke.

Članak 11.

O radu na sjednici Vijeća vodi se zapisnik.

Zapisnik vodi član Vijeća kojeg Vijeće za to ovlasti.

Zapisnik sadrži vrijeme i mjesto održavanja sjednice, imena nazočnih i nenazočnih članova Vijeća, imena ostalih osoba koje prisustvuju sjednici, tijek sjednice s nazivom prijedloga o kojem se raspravljalo i odlučivalo, imena govornika i sažetak njihove rasprave, rezultat glasovanja o pojedinom prijedlogu te nazive odluka i drugih akata koji su doneseni na sjednici.

Sastavni dio zapisnika čine tekstovi odluka i drugih akata donesenih na sjednici Vijeća.

Članak 12.

Na početku sjednice usvaja se zapisnik sa prethodne sjednice.

Svaki član Vijeća ima pravo iznijeti primjedbe na zapisnik.

O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na sjednici bez rasprave.

Ako se primjedba usvoji u zapisniku će se unijeti odgovarajuće izmjene.

Zapisnik se prihvaća glasovanje “za” ili “protiv”.

Članak 13.

Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Vijeća, odnosno osoba koja je predsjedala sjednicom Vijeća.

Članak 14.

Vijeće donosi odluke većinom glasova, ukoliko je sjednici nazočna većina članova Vijeća.

Većinom glasova svih članova Vijeća donose se:

 • Statut Vijeća
 • Financijski plan Vijeća
 • Završni račun Vijeća
 • odluka o izboru predsjednika Vijeća.

Članak 15.

Na sjednici Vijeća glasuje se javno osim u slučajevima kada je općim aktom utvrđeno da se glasuje tajno.

Članak 16.

Javno glasovanje provodi se u pravilu dizanjem ruke ili poimeničnim izjašnjavanjem, kada tako odluči predsjedatelj.

Glasovanje dizanjem ruke provodi se na način da predsjedatelj prvo poziva članove Vijeća da se izjasne tko je “za” prijedlog, zatim tko je “protiv” prijedloga, odnosno, tko se “uzdržao” od glasovanja.

Kod utvrđivanja dnevnog reda glasuje se “za” ili “protiv”.

Poimenično glasovanje provodi se tako da svaki prozvani član Vijeća ustane i izgovara “za” ili “protiv” prijedloga, odnosno “uzdržan“.

Predsjedatelj utvrđuje je li pojedina odluka dobila potrebnu većinu i objavljuje rezultat glasovanja.

Članak 17.

Tajno glasovanje provodi se kod izbora predsjednika  Vijeća.

Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima koji su jednake veličine, iste boje i oblika.

Na glasačkom listiću prezimena kandidata navedena su abecednim redom.

Član Vijeća može glasovati samo jednim glasačkim listićem i to osobno.

Ponovno glasovanje provodi se po istom postupku kao i prvo glasovanje.

Po izvršenom glasovanju predsjedatelj utvrđuje i objavljuje rezultat glasovanja.

Članak 18.

Vijeće u svom radu, pored općih i financijskih akata donosi preporuke, zaključke, te ostale akte kojima uređuje pitanja iz nadležnosti Vijeća.

Tekst akata iz djelokruga Vijeće potpisuje predsjednik Vijeća.

Opći akti vijeća objavljuju se u službenom glasilu Grada Slunja.

Članak 19.

Sjednice Vijeća su javne i njima mogu prisustvovati zainteresirani  građani ili predstavnik zainteresiranih pravnih osoba.

Vijeće će na primjeren i za pripadnike nacionalne manjine  najdostupniji način osigurati izvješćivanje  pripadnika nacionalne manjine o svom radu.

 

III  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.    

Sredstva za rad Vijeća osiguravaju se u proračunu jedinice lokalne samouprave.

Rad Vijeća može se financirati i iz drugih izvora (donacije, proračun jedinice područne (regionalne) samouprave, državni proračun i sl.).

Financijsko poslovanje Vijeća obavlja se na način propisan zakonom i drugim propisima, te općim aktima Vijeća.

Članak 21.

Izmjene i dopune Statuta donose se na način i po postupku određenom za njegovo donošenje.

Članak 22.

Ovaj Statut stupa na snagu danom objave u "Glasniku Karlovačke županije".  

 

 

 PREDSJEDNIK VIJEĆA

Dojčin Mrkalj