Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

KARTA ZA ŠETNICU

AUTOBUS – NAKNADA ZA ZAUSTAVLJANJE I PARKIRANJE

GEOGRAFSKI POLOŽAJ

POPIS NASELJA

 

Grad Slunj se nalazi u sastavu Karlovačke županije i zauzima površinu od 392,54 km2. Obuhvaća ukupno 67 naselja na području kojih živi 5.076 stanovnika. Prosječna gustoća naseljenosti je vrlo mala, samo 12,93 stanovnika po km2 (prosjek Republike Hrvatske je 75,4 stanovnika/km2).

Kao jedinica lokalne samouprave Grad Slunj je ustrojen 1993. godine, dijeljenjem ranije općine Slunj na 3 nove teritorijalne cjeline: Grad Slunj, Općine Cetingrad i Rakovicu. Grad Slunj danas predstavlja urbano središte jugoistočnog dijela Karlovačke županije s većim brojem središnjih funkcija te mu stoga usko gravitiraju područja susjednih općina Cetingrada i Rakovice.

Prostor Grada Slunja ima najviše obilježja klasičnog dinarskog karaktera. Reljef je izrazitih kraških karakteristika a na području Grada se nalaze tri veće rijeke: Slunjčica, Korana i Mrežnica koje imaju karakteristike kraških rijeka. Zbog kraških svojstava na istom području nalazi se i velik broj manjih rječica, izvora i potoka.
Slunjsko područje obilježava umjerena kontinentalna klima s blagim ljetima i umjereno hladnim zimama, te povoljnim rasporedom oborina. Nadmorska visina je 258 metara.

Kroz povijest, zbog svog geografskog položaja, Slunj je predstavljao važno vojno-obrambeno središte. Danas se Slunj nalazi na izrazito značajnom prometnom položaju zbog kojeg je izražen tranzitno prometni karakter Grada. Kroz naselje prolazi državna cesta br. 1 (Zagreb-Split) koja predstavlja važan prometni pravac koji povezuje kontinentalni s južnim dijelom Hrvatske. Također, kroz Slunj prolazi cesta prema Velikoj Kladuši i istočnom dijelu Bosne i Hercegovine.

Grad Slunj je tijekom Domovinskog rata pretrpio velika materijalna i ljudska stradanja. Višegodišnja okupacija slunjskog područja (1991.-1995.), nanijela je uz ljudske žrtve i velika materijalna razaranja stambenih, javnih i gospodarskih zgrada te infrastrukture. Oslobođenjem Slunja vojno-redarstvenom akcijom "Oluja" započelo se s obnovom obiteljskih kuća i stanova, gospodarstva i infrastrukture, te stvaranja ostalih preduvjeta za povratak prognanog stanovništva. 
Grad Slunj svrstan je u II. skupinu prema indeksu razvijenosti, a sukladno Odluci Vlade RH  o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine 132717), koja je stupila na snagu 1. 1. 2018. godine. 

 

Geografski položaj

Grad Slunj smješten je na magistralnoj cesti od Karlovca (sjedišta Karlovačke županije) prema Jadranskoj obali, u blizini Nacionalnog parka Plitvička jezera. Ovo područje obilježava umjerena kontinentalna klima, bujna vegetacija, čista netaknuta priroda te obilje prirodnih i kulturnih znamenitosti. Ovo područje je idealno ozračje za razvoj poduzetništva, poglavito onoga orijentiranog turističkoj ponudi (seoski, lovni, ribolovni, sportski i kulturni turizam), upravo zbog privlačnog krajobraza s neponovljivim prirodnim resursima, uz ljepote rijeka, zelenilo kordunskog krša i bogatstvo povijesnog naslijeđa u umjerenoj klimi.

 

POPIS NASELJA KOJI PRIPADAJU GRADU SLUNJU

1. ARAPOVAC

2. BANDINO SELO

3. BLAGAJ

4. BUKOVAC PERJASIČKI

5. CRNO VRELO

6. CVIJANOVIĆ BRDO

7. CVITOVIĆ

8. ČAMEROVAC

9. DONJA GLINA

10. DONJA VISOČKA

11. DONJE PRIMIŠLJE

12. DONJE TABORIŠTE

13. DONJI CEROVAC

14. DONJI FURJAN

15. DONJI KREMEN

16. DONJI LAĐEVAC

17. DONJI NIKŠIĆ

18. DONJI POLOJ

19. DONJI POPOVAC

20. DUBRAVE

21. GLINSKO VRELO

22. GORNJA GLINA

23. GORNJA VISOČKA

24. GORNJE PRIMIŠLJE

25. GORNJE TABORIŠTE

26. GORNJI CEROVAC

27. GORNJI FURJAN

28. GORNJI KREMEN

29. GORNJI LAĐEVAC

30. GORNJI NIKŠIĆ

31. GORNJI POPOVAC

32. GROBNIK

33. JAME

34. KLANAC PERJASIČKI

35. KOSA

36. KOSIJER SELO

37. KUTANJA

38. KUZMA PERJASIČKA

39. LAĐEVAČKO SELIŠTE

40. LAPOVAC

41. LUMBARDENIK

42. MALI VUKOVIĆ

43. MARINDOLSKO BRDO

44. MILJEVAC

45. MJESTO PRIMIŠLJE

46. NOVO SELO

47. PAVLOVAC

48. PODMELNICA

49. POLJE

50. RABINJA

51. RASTOKE

52. SALOPEK LUKE

53. SASTAVAK

54. SLUNJ

55. SLUNJČICA

56. SNOS

57. SPAREDNJAK

58. STOJMERIĆ

59. ŠLIVNJAK

60. TOČAK

61. TRŽIĆ PRIMIŠLJANSKI

62. VELJUN

63. VELJUNSKA GLINA

64. VELJUNSKI PONORAC

65. VIDEKIĆ SELO

66. ZAPOLJAK

67. ZEČEV VAROŠ

 

 

Sukladno Statutarnoj odluci o osnivanju mjesnih odbora ("Glasnik Karlovačke županije" 8/03) na području grada djeluje ukupno 11 mjesnih odbora koji su teritorijalno podijeljeni na slijedeći način:

 1. MJESNI ODBOR BLAGAJ s pripadajućim naseljima Blagaj i Pavlovac
 2. MJESNI ODBOR CVITOVIĆ s pripadajućim naseljima Cvitović, Donja Glina, Glinsko Vrelo i Marindolsko Brdo
 3. MJESNI ODBOR FURJAN s pripadajućim naseljima Donji Furjan, Gornji Furjan, Kosa, Sastavak i Zapoljak
 4. MJESNI ODBOR KREMEN s pripadajućim naseljima Donji Kremen, Gornji Kremen, Gornja Glina, Mali Vuković i Miljevac
 5. MJESNI ODBOR LAĐEVAC s pripadajućim naseljima Arapovac, Čamerovac, Donji Lađevac, Dubrave, Gornji Lađevac, dio Gornjeg Popovca (Krpani, Vukošići i Lesari do križanja Lađevačke ceste sa putem za Samardžije i Glavicu), Polje, Jame, Lađevačko Selište, Videkić Selo i Salopek Luke
 6. MJESNI ODBOR PRIMIŠLJE s pripadajućim naseljima Bukovac Perjasički, Donja Visočka, Donje Primišlje, Donji Poloj, Gornja Visočka, Gornje Primišlje, Klanac Perjasički, Kuzma Perjasička, mjesto Primišlje, Tržić Primišljanski
 7. MJESNI ODBOR NIKŠIĆ s pripadajućim naseljima Donji Cerovac, Donji Nikšić i Gornji Nikšić
 8. MJESNI ODBOR POPOVAC s pripadajućim naseljima Donji Popovac, dio Gornjeg Popovca (uključujući Šestane) i Lumbardenik
 9. MJESNI ODBOR SLUNJ s pripadajućim naseljima Novo Selo, Podmelnica, Rastoke, Slunj, Slunjčica i Zečev Varoš
 10. MJESNI ODBOR TABORIŠTE s pripadajućim naseljima Donje Taborište, Gornje Taborište i Gornji Cerovac
 11. MJESNI ODBOR VELJUN s pripadajućim naseljima Bandino Selo, Crno Vrelo, Cvijanović Brdo, Grobnik, Kosijer Selo, Kutanja, Lapovac, Rabinja, Snos, Sparednjak, Stojmerić, Šlivnjak, Točak, Veljun, Veljunska Glina, i Veljunski Ponorac.

Tijela mjesnog odbora:

- vijeće mjesnog odbora

- predsjednik vijeća mjesnog odbora

 

Vijeća mjesnih odbora imaju 5 članova, izuzev Vijeća Mjesnog odbor Slunj koje ima 7 članova. Funkcije članova vijeća mjesnog odbora su počasne.

 

Vijeće mjesnog odbora:

- donosi program rada i izvješće o radu mjesnog odbora,

- donosi pravila mjesnog odbora - donosi poslovnik o svom radu u skladu s ovom Odlukom

- donosi financijski plan i godišnji obračun,

- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika vijeća,

- donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji,

- saziva mjesne zborove građana, - surađuje s drugim mjesnim odborima na području Grada Slunja

- surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane mjesnog odbora,

- predlaže nadležnim tijelima grada prioritete i mjere za razvoj komunalne infrastrukture i uređenje naselja,

- predlaže rješenja i daje svoje mišljenje u postupcima izrade i donošenja prostornih i drugih planskih dokumenata Grada, te drugih akata od utjecaja na život i rad na području mjesnog odbora

- obavlja i druge poslove utvrđene propisima, odlukama i općim aktima Gradskog vijeća.

 

Pod malim komunalnim akcijama razumijevaju se gradnja, uređivanje i održavanje manjih objekta komunalne infrastrukture i manjih javnih objekata kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, a koji nisu obuhvaćeni drugim programom (manji dijelovi mjesne mreže za priključak na vodovod, kanalizaciju, električnu energiju, zelene površine, parkovi i dječja igrališta, nerazvrstane ceste, nogostupi i javni objekti i sl.).

Predsjednik vijeća mjesnog odbora:

- predstavlja i zastupa mjesni odbor i vijeće mjesnog odbora

- saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama vijeća i potpisuje akte vijeća,

- provodi i osigurava provođenje odluka vijeća,

- informira građane o pitanjima važnim za mjesni odbor,

- obavlja druge poslove koje mu povjeri vijeće mjesnog odbora i nadležna tijela gradske uprave.

 

MJESNI ODBOR BLAGAJ, Blagaj 14 (OIB: 93646100902)

 

 1. NIKOLA MUJIĆ - predsjednik
 2. ZDRAVKO ŠOŠTARIĆ - potpredsjednik
 3. MILE VOLARIĆ
 4. JASMIN STEPIĆ
 5. VLADIMIR MUJIĆ


 
MJESNI ODBOR CVITOVIĆ, Cvitović 100 (OIB: 67399071139)

 

 1. OLIVER TURKALJ - predsjednik
 2. VALENTINA PAULIĆ - potpredsjednica
 3. ĐURĐA CINDRIĆ
 4. IVICA BOGOVIĆ
 5. JOSIP BUNČIĆ
 
 
MJESNI ODBOR FURJAN, Donji Furjan 41 (OIB: 17034693715)

 

 1. MIRKO CINDRIĆ - predsjednik
 2. ANTE BOŽIĆ - potpredsjednik
 3. JANKO KRUNIĆ
 4. MILE MIŠKULIN
 5. LJUBICA CINDRIĆ
 
 
MJESNI ODBOR KREMEN, Donji Kremen 127 (OIB: 68398323784)

 

 1. MARKO STEPIĆ - predsjednik
 2. MILE CINDRIĆ - potpredsjednik
 3. DRAGO STEPIĆ
 4. IVAN CINDRIĆ
 5. VJEKOSLAV ŽALAC
 
 
MJESNI ODBOR LAĐEVAC, Donji Lađevac 2B (OIB: 87847981747)

 

 1. ZVONKO MEDVED - predsjednik
 2. JOSO BARIĆ - potpredsjednik
 3. IVICA HRVOJEVIĆ
 4. ŽELJKO SAMARDŽIJA
 5. NIKOLA GAŠPAROVIĆ
 
 
MJESNI ODBOR NIKŠIĆ, Donji Nikšić 1A (OIB: 66549238844)
 1. DAMIR PLIVELIĆ - predsjednik
 2. IVAN KOS - potpredsjednik
 3. KARLO MIKŠIĆ
 4. PETAR GRDIĆ
 5. LUKA RENDULIĆ

 

 
 
MJESNI ODBOR POPOVAC, Lumbardenik 76C (OIB: 14068650815)

 

 1. JOSIP MOĆAN - predsjednik
 2. SLAVKO MATEŠIĆ - potpredsjednik
 3. JURE FLANJAK
 4. NIKOLA MATEŠIĆ
 
 
MJESNI ODBOR PRIMIŠLJE, Mjesto Primišlje 31A (OIB: 86106381230)

 

 1. ALEKSANDAR ČUBRA - predsjednik
 2. MILOŠ GLUMAC - potpredsjednik
 3. NIKOLA KUNIĆ
 4. PETAR ČUBRA
 5. SAŠA ANTONIĆ
 
 
MJESNI ODBOR SLUNJ, Trg dr. Franje Tuđmana 11 (OIB: 26196175378)

 

 1. FRANJE BELKOVIĆ - predsjednik
 2. IVANKA BOSANAC - potpredsjednica
 3. ZDRAVKO CINDRIĆ
 4. ŠTEFICA SMINDEROVAC
 5. MARIJANA JAREB OŠTRINA
 6. SLAVO RENDULIĆ
 7. GORAN GLAVURTIĆ
 
 
MJESNI ODBOR TABORIŠTE, Donje Taborište 149A (OIB: 98378480876)

 

 1. ANTONIO PAULIĆ - predsjednik
 2. MIODRAG PAULIĆ - potpredsjednik
 3. MATIJA RENDULIĆ
 4. IVAN MAGDIĆ
 5. MARIO RENDULIĆ
 
 
MJESNI ODBOR VELJUN, Veljun 58 (OIB: 84359651676)

 

 1. PREDRAG MANDIĆ - predsjednik
 2. ŽELJKO DUDUKOVIĆ - potpredsjednik
 3. DOJČIN MRKALJ
 4. PERO KOZLINA
 5. TATJANA VLAČIĆ

 

 

Gradsko vijeće Grada Slunja

Gradsko vijeće broji 14 članova i u okviru svog samoupravnog djelokruga donosi:

 • Statut Grada
 • Poslovnik o radu
 • odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada
 • proračun i odluku o izvršenju proračuna, godišnji obračun proračuna, odluku o privremenom financiranju i druge financijske akte koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonima i podzakonskim aktima
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina u vlasništvu Grada čija ukupna vrijednost prelaze 0,5% iznos prihoda bez primitaka ostvarenih godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna
 • odluku o promjeni granica Grada
 • prostorni plan i druge dokumente prostornog uređenja
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća
 • osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili Statutom
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela i službi
 • donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja
 • osniva javne ustanove , ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i  drugih djelatnosti od interesa za Grad
 • daje prethodne suglasnost na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano
 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave u skladu sa općim aktom i zakonom
 • utvrđuje način osnivanja mjesne samouprave
 • raspisuje lokalni referendum
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku dodjele javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja
 • donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima

 

Članovi gradskog vijeća su:

1. JURE KATIĆ (HDZ)

2. MILENKO BOSANAC (HDZ)

3. JELENA POŽEGA (HDZ)

4. DIANA CINDRIĆ (HDZ)

5. IVAN OBAJDIN (HDZ)

6. IVAN BOGOVIĆ (HDZ)

7. IGOR PIRŠIĆ (HDZ)

8. VESNA RENDULIĆ (HDZ)

9. DAMIR VUKOVIĆ (SDP)

10. HRVOJE PAULIĆ (SDP)

11. MARKO SKUKAN (SDP)

12. LIDIJA OBROVAC (SDP)

13. ŽELJKO LUSTIG (DP)

14. GORANKA MANDIĆ (SDSS)

 

PREDSJEDNIK Gradskog vijeća: JURE KATIĆ

Potpredsjednik: HRVOJE PAULIĆ

 

MANDATNI ODBOR

 - JELENA POŽEGA, predsjednica

 - DIANA CINDRIĆ, članica

 - ŽELJKO LUSTIG, član

 

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA

 -  MILENKO BOSANAC, predsjednik

 -  IGOR PIRŠIĆ, član

 -  HRVOJE PAULIĆ, član

 

ODBOR ZA PRORAČUN I FINANCIJE

 - VESNA RENDULIĆ, predsjednica

-  IGOR PIRŠIĆ, član

 - DAMIR VUKOVIĆ, član

 

ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK

 - IVAN BOGOVIĆ, predsjednica

 - DIANA CINDRIĆ, članica

 - MARKO SKUKAN, član

 

POVJERENSTVO ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

 - JURE KATIĆ, predsjednik

 - MIRJANA PUŠKARIĆ, zamjenica predsjednika

 - IVAN BOGOVIĆ, član

 - LIDIJA OBROVAC, član

 - MILENKO BOSANAC, član

 - MILE PECIĆ, član

 - JELENA POŽEGA, član

 

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

 

 1. ALEN HOLJEVAC, vatrogasni zapovjednik DVD-a Slunj - načelnik Stožera
 2. ANĐELKA JURAŠIN VUKOVIĆ, voditeljica Odsjeka za komunalno gospodarstvo i prostorno planiranje Grada Slunja – zamjenica načelnika
 3. ZDRAVKO JANDRLIĆ, predstavnik Službe civilne zaštite Karlovac - član
 4. IVAN KALIĆ, načelnik Policijske postaje Slunj - član
 5. IVANKA MAGDIĆ, ravnateljica Doma zdravlja Slunj – član
 6. ROMAN KELNERIĆ,  zapovjednik Vojnog poligona „Eugen Kvaternik“- član
 7. NIKOLA VLAŠIĆ, predstavnik Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Karlovac - član
 8. MARIJA LUCIĆ,  ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Slunj - član
 9. DINKO PUŠKARIĆ, direktor Društva za vodoopskrbu i odvodnju „Komunalac“ d.o.o. Slunj - član
 10. NIKOLINA PAULIĆ, direktorica Društva za komunalne djelatnosti „Lipa“ d.o.o.– član
 11. DANIJELA KUSANIĆ, direktorICA Radio Slunja- član

VIJEĆE ZA PREVENCIJU

 •   Gradonačelnica Grada Slunja - Mirjana Puškarić
 •   Načelnik Policijske postaje Slunj - Ivan Kalić 
 •   Zapovjednik Središta za borbenu obuku -  pukovnik Roman Kelnerić
 •   Kontakt policajac- gosp. Ivan Obajdin
 •   Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Slunj - Predraga Stipić
 •   Ravnateljica Srednje škole Slunj - gđa. Diana Cindrić
 •   Ravnatelj Osnovne škole Slunj - gosp. Tome Cvitković
 •   Ravnateljica Doma zdrvlja Slunj - Ivanka Magdić
 •   HEP - Terenska jedinica Karlovac 3 - Ivica Obrovac
 •   Župnik Šimo Božić
 •   Voditeljica Odsjeka za komunalno gospodarstvo i prostorno planiranje - Anđelka Jurašin Vuković
 •   Zapovjednik DVD-a Slunj - Alen Holjevac 
 •   Predsjednik  Savjeta mladih Grada Slunja
 •   Ravnateljica Puškog otvorenog učilišta - Koranka Kampić
 •   Ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Slunj - Marija Lucić
 •   Direktor Radio Slunja
 •   Direktor Društva za vodoopskrbu i odvodnju „Komunalac“ d.o.o. Slunj
 •   Direktor Komunalnog društva „Lipa“ d.o.o.

STATUT GRADA SLUNJA - PROČIŠĆENI TEKST

POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA - PROČIŠĆENI TEKST

ETIČKI KODESK NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI U GRADU SLUNJU

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ETIČKOG KODEKSA NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI U GRADU SLUNJU

 

INFORMACIJA O JAVNOSTI RADA GV

DNEVNI REDOVI GRADSKOG VIJEĆA - 8. SAZIV (2021.-2025.)

DNEVNI REDOVI GRADSKOG VIJEĆA - 7. SAZIV (2017.-2021.)

DNEVNI REDOVI GRADSKOG VIJEĆA - 6. SAZIV (2013.-2017.)

DNEVNI REDOVI GRADSKOG VIJEĆA - 5. SAZIV (2009.-2013.)

DNEVNI REDOVI GRADSKOG VIJEĆA - 4. SAZIV (2005.-2009.)

DNEVNI REDOVI GRADSKOG VIJEĆA - 3. SAZIV (2001.-2005.)

DNEVNI REDOVI GRADSKOG VIJEĆA - 2. SAZIV (1997.-2001.)

DNEVNI REDOVI GRADSKOG VIJEĆA - 1. SAZIV (1993.-1997.)

 

IZVJEŠĆE O ISPLAĆENIM SREDSTVIMA ZA REDOVNO FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA ZASTUPLJENIH U GRADSKOM VIJEĆU GRADA SLUNJA - 2021. GODINA