Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

Povjerenstvo za prodaju Grada Slunja, temeljem Odluke Gradonačelnice,  oglašava prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Slunja i to:

1. Građevinsko zemljište  i staru drvenu ruševnu  kuću označenu kao:  k.č.br. 1811/3 zk.ul.br. 104, k.o. Gornji Lađevac, kuća br. 154, dvor i voćnjak kućište, površine 1313 m2.

U nastavku objavljujemo cjelokupni tekst javnog natječaja

J A V N I   N A T J E Č A J

za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Slunja

 

1.Predmet prodaje je građevinsko zemljište i stara drvena ruševna kuća u vlasništvu Grada Slunja označena kao:

  • č.br. 1811/3 zk.ul.br.104, k.o. Gornji Lađevac, kuća br. 154, dvor i voćnjak kućište, površine 1313 m2.

Početna cijena nekretnine iznosi 7,28 kn/m2 uvećana za troškove objave natječaja, što je u apsolutnom iznosu 10.758,64 kuna.

Nekretnina se ne može prodati ispod utvrđene početne cijene.

Nekretnina koja je predmet prodaje nalazi se u granicama građevinskog područja i prodaje se po pravilu „viđeno-kupljeno“.

  1. Ponudu mogu podnijeti sve fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje vlasništva na području Republike Hrvatske.
  2. Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, a mora sadržavati: oznaku nekretnine, podatke o ponuditelju i priložene dokaze o identitetu (OIB, preslika domovnice ili osobne iskaznice za fizičku osobu, odnosno izvadak iz sudskog ili obrtnog registra za pravnu osobu), jasno iskazanu ponuđenu cijenu u apsolutnom iznosu, dokaz o uplaćenoj jamčevini, dokaz o nepostojanju dospjelih a nepodmirenih obveza za javna davanja, niti dospjelih nepodmirenih obveza prema Gradu Slunju, te ostale podatke koje ponuđač smatra bitnim.

Prodavatelj pridržava pravo zatražiti dopunu dokumentacije ili dodatna pojašnjenja vezana uz ponudu ili dokumentaciju koja je dostavljena u ponudi.

Zainteresirani ponuditelj dužan je uplatiti  jamčevinu u iznosu 1.080,00 kn, na račun Grada kod PBZ d.d., IBAN  HR9823400091840000001 model HR68 i poziv na broj primatelja 7757-OIB kupca. Dokaz o uplati jamčevine sastavni je dio ponude pristigle na javni natječaj.

Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena i sa kojom bude zaključen ugovor iznos uplaćene jamčevine uračunat će se u cijenu. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda sa najvišom ponuđenom cijenom uz uvjet da ispunjava i ostale natječajne uvjete. Ako dva ili više ponuditelja ponude istu najvišu kupoprodajnu cijenu, najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja je prva zaprimljena.

U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora, najpovoljnijim ponuditeljem se smatra sljedeći koji je ponudio najvišu cijenu.  

Najpovoljniji  ponuditelj je dužan kupoprodajnu cijenu uplatiti na račun Grada Slunja u roku od 30 dana od dana sklapanja Ugovora. Ukoliko kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu u navedenom roku, smatra se da je odustao od kupnje.

Sve troškove oko prijenosa i provedbe kupoprodajnog ugovora snosi kupac.

4.Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama na adresu: Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, sa naznakom “ponuda za kupnju nekretnine  - ne otvaraj”. Na koverti moraju biti navedeni podaci ponuditelja (ime i prezime, adresa).

5.Rok za dostavu ponuda je petak 25. veljače 2022.godine u 12,00 sati bez obzira na način dostave. Ponude predane neposredno na urudžbeni zapisnik nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili poslane poštom, a zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Javno otvaranje održat će se u petak  25.02.2022.godine u 12,00 sati u zgradi Grada Slunja, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji.

  1. Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi Gradonačelnik o čemu će svi ponuđači biti pismeno obaviješteni.
  2. Zainteresirani ponuđači podrobnije informacije mogu dobiti na tel. 047/ 674-702 ili osobno u zgradi Grada Slunja, Trg dr.Franje Tuđmana 12, soba 7, svaki radni dan od 8 – 14 sati.

 

                                                                                                                                                       GRAD SLUNJ