Službene stranice Grada Slunja

Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor 2020

  REPUBLIKA    HRVATSKA

  KARLOVAČKA ŽUPANIJA

            GRAD SLUNJ

        GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 012-03/09-01/02

Ur.broj: 2133/04-09-1

Slunj, 09. srpanj 2009. godine

 STATUT (I IZMJENE I DOPUNE STATUTA) OBJAVLJEN U "GLASNIKU KARLOVAČKE ŽUPANIJE" BR. 20/09. 6/13, 15/13, i 3/15

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 11. stavka 1. alineja 1. Statuta Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 28/01, 8/05, 6/06 i 14/09) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 2. sjednici održanoj dana 09. srpnja 2009. godine donosi

STATUT GRADA

(pročišćeni tekst – neslužbeni)

 

I   OPĆE ODREDBE

Članak  1.

Ovim Statutom podrobnije se uređuje samoupravni djelokrug Grada Slunja, njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Grada, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Grada.

Članak 2.

Grad Slunj je pravna osoba sa statusom jedinice  lokalne samouprave.

Naziv i područje koje obuhvaća Grad određeni su  zakonom.

Granice Grada Slunja kao jedinice lokalne samouprave idu vanjskim granicama rubnih katastarskih općina i to: na istoku Kremen i Gornji Lađevac, na jugu Donji Lađevac, Furjan i Slunj, na jugozapadu Zbjeg, na zapadu Tobolić, Gornje Primišlje i Donje Primišlje, na sjeverozapadu Tržić i Kuzma, na sjeveru Točak, Veljun, Zagorje, Šlivnjak i Cvijanović Brdo.

Granice Grada mogu se mijenjati na način i po postupku koji su određeni zakonom.

Sjedište Grada je u Slunju, Trg dr. Franje Tuđmana 12.

Članak 3.

Grad Slunj ima grb, zastavu i svečanu zastavu.  

Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se Grad i izražava pripadnost Gradu.

Način uporabe i zaštita obilježja Grada utvrđuje se posebnom odlukom  gradonačelnika, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 4.

Grb Grada ima slijedeći izgled: na crvenome iz srebrnog/bijelog mlinskog točka izrasta zlatni/žuti lav s mačem u kandžama.

Članak 5.

Zastava Grada plave je boje sa žuto obrubljenim grbom grada u sredini omjera 1:2.

Svečana zastava (gonfalon) je plave boje  dimenzija ­­0,75 x 1,50m  dvostruko zarezana do ¼ visine tako da  ima tri repa koji su oslikani kružnim aplikacijama  grančica hrasta. Cijela zastava obrubljena je zlatnom vrpcom i ukrašena zlatnim čašicama na vrhu i resicama pri dnu. U sredini nezarezanog dijela zastave nalazi se grb grada obrubljen zlatom, iznad grba zlatnim je slovima upisano Grad Slunj, a  ispod grba u slovo „v“položene su grane lipe i hrasta zlatne boje.        

Članak 6.

Dan Grada  obilježava se 06. kolovoza.

 

II  JAVNA PRIZNANJA

Članak 7.

Gradsko vijeće može, osobu koja je zaslužna za Grad, proglasiti počasnim građaninom.

Počasnom građaninu dodjeljuje se posebna povelja Grada.

Dodjeljivanje povelje znak je počasti i ne daje nikakova posebna prava, niti obveze, a može se opozvati ukoliko se osoba pokaže nedostojnom ove počasti.

Članak 8.

Građanima Grada i drugim osobama, njihovim udruženjima, ustanovama, tvrtkama i drugim pravnim osobama mogu se dodjeljivati javna priznanja, nagrade i zahvalnice za uspjehe u radu kojima doprinose razvitku Grada ili pojedinim područjima života.

Javna priznanja i nagrade mogu se dodjeljivati i državljanima drugih zemalja, međunarodnim organizacijama i organizacijama drugih država ili njihovim tijelima.

Javna priznanja i nagrade dodjeljuje se pod uvjetima i na način propisan posebnom odlukom.

 

III SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE

Članak 9.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Grad uspostavlja i održava suradnju  s drugim jedinicama lokalne  samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Članak 10.

Gradsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.

 

IV  NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 11.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 12.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Grada, o prijedlogu općeg akta, o drugim pitanjima iz djelokruga Gradskog vijeća, te o drugim pitanjima određenim zakonom ili ovim Statutom.

Prijedlog za donošenje odluke o  raspisivanju referenduma  iz prethodnog stavka može dati jedna trećina članova Gradskog vijeća, Gradonačelnik, većina vijeća mjesnih odbora na području Grada i 20% ukupnog broja birača upisanih u  popis birača Grada.

Članak 13.

Referendum se može raspisati radi opoziva gradonačelnika i zamjenika koji je izabran zajedno s njim.

Raspisivanje referenduma može predložiti  20% ukupnog broja birača upisan u popis birača za Grad. 

Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika gradonačelnika.

Nakon zaprimanja prijedloga, Gradsko vijeće dostaviti će zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 8 dana od njegovog zaprimanja. Središnje tijelo će u roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi da li je prijedlog podnosen od potrebnog broja birača te svoju odluku dostaviti Gradskom vijeću. Ako središnje tijelo utvrdi da je prijedlog ispravan, Gradsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke.

Referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ili ranije održanog refrenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za graodnačenika.

Odluka o opozivu donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača za Grad.

Članak 14.

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje 1/3 članova Gradskog vijeća, Gradonačelnik  ili većina vijeća mjesnih odbora, Gradsko je vijeće dužno izjasnisiti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većiom glasova svih vijećnika.

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u jedinici, Gradsko vijeće dostaviti će zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 8 dana od zaprimanja prijedloga. Središnje tijelo će u roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi da li je prijedlog podnosen od potrebnog broja birača i je li referendumsko pitanje sukladno odredbama Zakona, te svoju odluku dostaviti Gradskom vijeću. Ako središnje tijelo utvrdi da je prijedlog ispravan, Gradsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke.

Članak 15.

Odluka o raspisivanju referenduma  sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.

Članak 16.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Grada Slunja, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

Članak 17.

Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 12. ovog Statuta obvezatna je za Gradsko vijeće.

Članak 18.

Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru  zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Članak 19.

Gradsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Grada kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za traženje mišljenja od zborova građana može dati jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća i gradonačelnik.

Gradsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od  60 od dana zaprimanja prijedloga.

Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

Članak 20.

Zbor građana u slučajevima iz članka 19. stavka 1. saziva predsjednik Gradskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Gradskog vijeća.

Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5 % birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova građana ne obvezuje Gradsko vijeće.

Članak 21.

Građani imaju pravo predlagati Gradskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Grada.

Gradsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od primitka prijedloga.

Članak 22.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Grada  kao i na rad njegovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela, odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Grada, te sredstvima elektroničke komunikacije (e-mailom, kontakt obrascem na web stranicama i dr.).

 

V  TIJELA  GRADA

Članak 23.

Tijela Grada Slunja su Gradsko vijeće i  Gradonačelnik.

 

 1. GRADSKO VIJEĆE

Članak 24.

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga općim aktima koji se odnose na veći, nedefinirani broj subjekata u nadležnosti su Gradskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su gradonačelnika.

Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Gradsko vijeće.

Članak 25.

Gradsko vijeće donosi:

 • Statut Grada,
 • Poslovnik o radu,
 • odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada,
 • proračun i odluku o izvršenju proračuna, godišnji obračun proračuna, odluku o privremenom financiranju i dr. financijske akte koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonima ili podzakonskim aktima
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina u vlasništvu Grada čija ukupna vrijednost   prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća  od 1.000.000 kuna,
 • odluku o promjeni granica Grada
 • prostorni plan i druge dokumente prostornog uređenja
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća,
 • osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela, te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili Statutom
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
 • donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
 • osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad,
 • daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
 • utvrđuje način osnivanja mjesne samouprave
 • raspisuje lokalni referendum,
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku dodjele javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
 • donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

Članak 26.

Gradsko vijeće ima predsjednika i jednog  potpredsjednika.

Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna  i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednik  imaju pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća.

Članak 27.

Predsjednik Gradskog vijeća:

 • zastupa Gradsko vijeće
 • saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Gradskog vijeća,
 • predlaže dnevni red Gradskog vijeća,
 • upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
 • brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
 • održava red na sjednici Gradskog vijeća,
 • usklađuje rad radnih tijela,
 • potpisuje odluke i akte koje donosi Gradsko vijeće,
 • brine o suradnji Gradskog vijeća i Gradonačelnika,
 • brine se o zaštiti prava vijećnika,
 • obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Gradskog vijeća.

Članak 28.

Gradsko vijeće ima 15 vijećnika.

U slučajevima određenim zakonom Gradsko vijeće  može imati i veći broj vijećnika od broja utvrđenog u prethodnom stavku.

Članak 29.

Mandat članova Gradskog vijeća traje četiri godine.

Funkcija člana Gradskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću.

Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članak 30.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

 • ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,
 • ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke
 • ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom prvomoćnosti sudske presude,
 • ako mu prestane prebivalište na područja Grada, danom prestanka prebivališta
 • ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,
 • smrću.

Pisana ostavka iz stavka 1. alineje 1. ovog članka mora biti zaprimljena najkasnije 3 dana prije zakazanog održavanja sjednice Vijeća. Pisana ostavka treba biti ovjerena kod javnog bilježnika najranije 8 dana prije podnošenja.

Ostavka koja nije podnesena sukladno prethodnom stavku ne proizvodi pravni učinak.

Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji  je državljanin države članice Europske unije, mandat ne prestaje na temelju stavka 1. alineja 5. ovog članka.   

Članak 31.

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Gradskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 32.

Vijećnik ima prava i dužnosti:

 • sudjelovati na sjednicama Gradskog vijeća
 • raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća
 • predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata
 • postavljati pitanja iz djelokruga rada Gradskog vijeća,
 • postavljati pitanja gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika,
 • sudjelovati na sjednicama radnih tijela Gradskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,
 • prihvatiti se članstva u tijelima u koje ga izabere Gradsko vijeće
 • tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Grada te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge
 • pravo uvida u popis birača za vrijeme dok obavlja dužnost.

Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Gradskog vijeća.

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Gradskog vijeća.

Članak 33.

Poslovnikom Gradskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Gradskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Gradskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Gradskog vijeća.

Članak 34.

Poradi proučavanja općih pitanja, pripreme rasprave i prijedloga akata kojima se rješavaju pitanja  od interesa Grada, te za proučavanje i raspravljanje drugih pitanja iz samoupravnog djelokruga Vijeća osnivaju se stalna i povremena radna tijela.

Poslovnikom Vijeća utvrđuju se stalna radna tijela, te određuje njihov djelokrug i način rada.

Vijeće odlukom osniva povremena radna tijela za razmatranje pojedinih pitanja i izvršavanje pojedinih zadaća iz svog djelokruga.

 

 1. GRADONAČELNIK

Članak 35.

Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti Grada.

Mandat gradonačelnika traje  četiri godine

Iznimno od stavka 1. nositelj izvršne vlasti je zamjenik gradonačelnika  u onim slučajevima kada temeljem Zakona obnaša dužnost gradonačelnika.

Članak 36.

Gradonačelnik u obavljaju izvršne vlasti:

 • priprema prijedloge općih akata,
 • izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća
 • utvrđuje prijedlog proračuna Grada i izvršenje proračuna,
 • upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u skladu sa zakonom i ovim Statutom,
 • odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Grada i raspolaganju ostalom imovinom u skladu sa Zakonom, Statutom i posebnim popisima,
 • upravlja prihodima i rashodima Grada,
 • upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada,
 • odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Grad,
 • imenuje i razrješuje predstavnike Grada u tijelima javnih ustanova, trogavačkih društava i drugih pravnih osoba kojih je osnivač Grad, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno
 • donosi pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada,
 • imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
 • utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela Grada,
 • usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Gradu,
 • predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
 • daje mišljenje o prijedlozima akata koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
 • obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
 • obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

U slučaju iz stavka 1. alineja 5. ovog članka Gradonačelnik može odlučivati o visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina odnosno raspolaganju ostalom imovinom. Ako je iznos veći od 1.000.000,00 Kn Gradonačelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 Kn, a ako je iznos manji od 70.000,00 tada može odlučivati najviše do 70.000,00 Kn. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom mora biti planirano u proračunu Grada i provedeno u skladu sa zakonom.

O stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom većom od vrijednost iz prethodnog stavka odlučuje Gradsko vijeće.

Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. alineje 9. Gradonačelnik je dužan dostaviti Gradskom vijeću u roku od 8 dana od donošenja i objaviti u službenom glasilu grada.“

Članak 37.

Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata  upravnih tijela Grada.

Članak 38.

Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnja izvješća o svom radu Gradskom vijeću i to  do 31. ožujka tekuće godine  za razdoblje  srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

Gradsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od gradonačelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Gradonačelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko  jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

Gradsko vijeće ne može zahtijevati  od gradonačelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o sličnom pitanju.

Članak 39.

Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada ima pravo obustaviti od primjene opći akt predstavničkog tijela. Ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis Gradonačelnik će donijeti odluku o obustavi tog akta u roku od 8 dana od dana njegova donošenja. Gradonačelnik ima pravo zatražiti od Gradskog vijeća da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu.

Ako predstavničko tijelo ne otkloni uočene nedostatke iz prethodnog stavka Gradonačelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji i dostavitu mu odluku o obustavi općeg akta.

Predstojnik ureda državne uprave će u roku od 8 dana od zaprimanja ocijeniti osnovanost odluke Gradonačelnika o obustavi od primjene općeg akta.

Gradonačelnik ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Gradskog vijeća.

Članak 40.

Gradonačelnik ima zamjenika, koji zamjenjuje gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju  dužnosti.

Članak 41.

Pravo na zastupljenost  srpske nacionalne  manjine u izvršnom tijelu ostvaruje se sukladno odredbama važećih zakona.

Članak 42.

Gradonačelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku/cima, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

Zamjenik  gradonačelnika dužan je, u slučaju iz stavka 1. ovog članka,  pridržavati se uputa gradonačelnika.

Članak 43.

Gradonačelnik i zamjenik/ci gradonačelnika samostalno odlučuju da li će svoje dužnosti obavljati profesionalno i o tome su dužni izvijestiti nadležno tijelo grada u roku od 8 dana od dana preuzimanja dužnosti, odnosno u roku od 8 dana od nastupa okolnosti koje utječu na promjenu načina obnašanja dužnosti. 

Članak 44.

U cilju cjelovitog, sveobuhvatnog i kvalitetnog sagledavanja i proučavanja općih pitanja, pripreme prijedloga akata kojima će se na kvalitetan i za zajednicu koristan način riješiti pitanja od značaja za zajednicu, Gradonačelnik može osnovati stalna i povremena savjetodavna tijela ili angažirati savjetnike za pojedina pitanja.

Savjetodavna tijela ostvaruju pravo na naknadu za svoj rad temeljem posebne odluke Gradonačelnika.

Članak 45.

Gradonačelniku  i njegovom zamjeniku mandat prestaje po sili zakona u slijedećim slučajevima: 

 • ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim ZUP-om ,
 • ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,
 • ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca, danom pravomoćnosti presude,
 • ako mu prestane prebivalište na područja Grada, danom prestanka prebivališta,
 • ako mu prestane hrvatsko državljanstvo danom prestanka državljanstva sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo
 • smrću.

Ako Gradonačelniku nastupom okolnosti iz prethodnog stavka mandat prestane prije isteka dvije godine mandata, pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose obavijestit će Vladu RH u roku od 8 dana o prestanku madata Grdonačelnika, radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog gradonačelnika.

Do provedbe prijevremenih izbora dužnost Gradonačelnika obnašat će njegov zamjenik koji je izabran  zajedno s njima, a ako je mandat prestao i zamjeniku, do provedbe prijevremenih izbora dužnost Gradonačelnika obnašat će povjernik Vlade RH.

Ako je prestanak mandata Gradonačelnika nastupio nakon isteka dvije godine mandata, neće se raspisivati prijevremeni  izbori, a dužnost Gradonačelnik dok traje mandata obnašat će njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim.

Ako za vrijeme trajanja mandata Gradonačelnika prestane mandat samo njegovom zamjeniku, neće se raspisivati prijevremeni izbori za zamjenika.

Ako prestane mandat zamjeniku koji obnaša dužnost Gradonačelnika, raspisat će se prijevremeni izbori za Gradonačelnika i njegovog zamjenika. Do provedbe izbora dužnost Gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade RH.

Ako je prestanak mandata Gradonačlenika i njegovog zamjenika nastupio opozivom, raspisat će se prijevremeni izbori za Gradonačelnika i njegovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost Gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade RH.

Članak 46.

O svim promjenama tijekom mandata Gradonačelnika i njegovog zamjenika, pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose dužan je bez odgode obavijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

 

VI  OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNE  MANJINE

Članak 47.

Pripadnici srpske nacionalne manjine u Gradu Slunju sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalne manjine.

Članak 48.

Vijeće srpske nacionalne manjine ima pravo:

 • predlagati tijelima Grada mjere za unapređivanje položaja nacionalne manjina u Gradu, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu;
 • isticati kandidate za dužnosti u tijelima Grada;
 • biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati radno tijelo Gradskog vijeća, a tiče se položaja nacionalne manjine.

Članak 49.

Gradonačelnik je dužan u pripremi prijedloga općih akata od vijeća srpske nacionalne manjine, zatražiti mišljenje i prijedloge o odredbama kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina.

Članak 50.

Grad će, u skladu s mogućnostima financijski pomagati rad kulturnih i drugih udruga koje osnivaju pripadnici nacionalnih manjina, radi očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta.

Grad osigurava sredstva za rad vijeća srpske nacionalne manjine.  

 

VII  UPRAVNA TIJELA

Članak 51.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada utvrđenih zakonom i ovim Statutom,  ustrojavaju se upravna tijela Grada.

Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli i službe (u daljnjem tekstu: upravna tijela).

Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje gradonačelnik.

Članak 52.

Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su Gradonačelniku.

Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u Proračunu Grada.

 

VIII  JAVNE SLUŽBE

Članak 53.

Grad u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, odgojno-obrazovnih, kulturnih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.

Obavljanje  djelatnosti iz prethodnog stavka osigurava se osnivanjem trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.

Odluke o osnivanju pravnih osoba iz prethodnog stavka donosi Gradsko vijeće, a odluke o imenovanju osoba koje će biti članovi upravljačkih tijela tih pravnih osoba donosi Gradonačelnik.

Gradonačelnik može biti član upravljačkog tijela iz prethodnog stavka.

Obavljanje određenih djelatnosti Grad može povjeriti  drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji.

 

IX MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 54.

Na području Grada osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Gradskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.

Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 55.

Mjesni odbori na području Grada su: Blagaj, Cvitović, Furjan, Nikšić, Kremen, Lađevac, Popovac, Primišlje, Slunj, Taborište i Veljun.

Područje i granice mjesnih odbora određeni su posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Članak 56.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10 % građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, organizacije i udruženja građana, te Gradonačelnik.

U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku Gradonačelniku.

Gradonačelnik  u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku  utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Ukoliko Gradonačelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i  po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana  dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

Pravovaljani prijedlog Gradonačelnik upućuje Gradskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od primitka prijedloga.

Članak 57.

U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog odbora te zadaci i izvori financiranja mjesnog odbora.

Članak 58.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Postupak izbora članova vijeća i predsjednika vijeća, njihov djelokrug i ovlasti, način izbora i opoziva, osnove pravila mjesnog odbora i druga pitanja u svezi rada mjesnog odbora utvrdit će se posebnom odlukom.

Članak 59.

Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati zborove građana.

Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

Zbor građana  vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

Članak 60.

Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora  obavljaju upravna tijela Grada na način propisan općim aktom kojim se uređuje ustrojstvo i način rada upravnih tijela Grada.

Članak 61.

Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora  mogu dati tijela mjesnog odbora i Gradonačelnik.

O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Gradsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje  građana mjesnog odbora za koje se traži  promjena područja.

Članak 62.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Gradonačelnik.

Gradonačelnik  može u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.

 

X   IMOVINA  I  FINANCIRANJE  GRADA 

Članak 63.

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Gradu Slunju, čine imovinu Grada.

Članak 64.

Imovinom Grada upravljaju Gradonačelnik i Gradsko vijeće u skladu sa zakonom i  odredbama ovog Statuta pažnjom dobrog domaćina.

Gradonačelnik u postupku upravljanja imovinom Grada donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Gradskog vijeća kojim su utvrđeni uvjeti, načinu i postupak gospodarenja imovinom u vlasništvu Grada.

Članak 65.

Grad Slunj ima  prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihode Grada čine porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odlukama Gradskog vijeća; prihodi od stvari u vlasništvu  Grada i imovinskih prava; prihod od  trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada odnosno u kojima Grad ima udjele ili dionice; prihodi od naknada za koncesiju; novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše nadležno tijelo Grada u skladu sa zakonom; sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu, drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 66.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada nadzire Gradsko vijeće.

Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Grada nadzire Ministarstvo financija.

 

XI  AKTI GRADA

Članak 67.

Gradsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju  proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke.

Gradsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.

Članak 68.

Gradonačelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Gradskog vijeća.

Članak 69.

Radna  tijela Gradskog vijeća donose zaključke i preporuke.

Članak 70.

Gradonačelnik osigurava izvršenje općih akata koji uređuju financijsko poslovanje Grada, na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela.

Članak 71.

Upravna tijela Grada u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Karlovačke županije.

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.

U izvršavanju općih akata Gradskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

Članak 72.

Protiv pojedinačnih akata Gradskog vijeća i gradonačelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje donose predstavnička i izvršna tijela obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svom djelokrugu.

U provedbi nadzora nadležno središnje tijelo državne uprave može, u slučajevima propisanim zakonom, donijeti rješenje o ništavosti pojedinačnog neupravnog akta.

Članak 73.

Nadzor zakonitosti rada Gradskog vijeća obavlja središnje tjelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu koje, kada utvrdi nepravilnosti u radu Vijeća, može svojom odlukom sjednicu Vijeća ili njezin dio proglasiti nezakonitom, a akte donesene na sjednici ništavima.

Nadzor nad zakonitošću općih akata Gradskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja ured državne uprave u Karlovačkoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.

Članak 74.

Detaljnije odredbe o aktima Grada i postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom Gradskog vijeća.

Članak 75.

Opći akti objavljuju  se u „Službenom glasniku Grada Slunja“.

Opći akti stupaju na snagu osmog  dan od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu danom objave.

Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

 

XII  JAVNOST RADA

Članak 76.

Rad Gradskog vijeća, Gradonačelnika i upravnih tijela Grada je javan.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Gradskog vijeća.

Članak 77.

Javnost rada Gradskog vijeća osigurava se:

 • javnim održavanjem sjednica,
 • izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
 • objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Grada i na web stranicama Grada.

Javnost rada gradonačelnika osigurava se:

 • održavanjem konferencija za medije,
 • izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
 • objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Grada i na web stranicama Grada.

Javnost rada upravnih tijela Grada osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.

 

XIII  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 78.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 28/01, 8/05, 6/06 i 14/09).

Članak 79.

Ovaj Statut stupa na snagu danom objave u „Glasniku Karlovačke županije“.

 

IZMJENE I DOPUNE STATUTA IZ GKŽ 6/13 KOJE NISU UNESENE U ČLANKE

Članak 21.

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Glasniku Karlovačke županije“, osim članka 7. stavka 1. i članka 12. stavka 1. koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih izbora za članove Gradskog vijeća te Gradonačelnika, te članka 9. stavak 3. koja stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

 

IZMJENE I DOPUNE STATUTA IZ GKŽ 15/13 KOJE NISU UNESENE U ČLANKE

Članak 5.

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Glasniku Karlovačke županije“, osim odredbe članka 2. stavka 5. koja stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

                                                          

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Željko Požega

 

 STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA SLUNJA - "SLUŽBENI GLASNIK GRADA SLUNJA" BR. 3/18.

KLASA: 012-03/18-01/01

URBROJ: 2133/04-03/01-18-5

Slunj, 30. 01. 2018.

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,  144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i članka 25. stavka 1. podstavka 1. Statuta Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 20/09, 6/13, 15/13 i 3/15) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 10. sjednici održanoj dana 30. 01. 2018. godine donijelo je

 

STATUTARNU ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA SLUNJA

 

Članak 1.

U Statutu Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 20/09, 6/13,  15/13 i 3/15 – u daljnjem tekstu: Statut) članak 13. mijenja se i glasi:

„Referendum se može raspisati radi opoziva gradonačelnika i zamjenika koji je izabran zajedno s njim.

Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti  20% ukupnog broja birača u jedinici i 2/3 članova Gradskog vijeća.

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada Gradsko vijeće raspisat će referendum za opoziv sukladno odredbama članka 14. stavka 2. ovog Statuta u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnešen od potrebnog broja birača.

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova Gradskog vijeća, odluku o raspisivanju referenduma za opoziv Gradsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Vijeća.“

Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika gradonačelnika.

Referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ili ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za gradonačelnika.

Odluka o opozivu donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada.“

 

Članak 2.

U članku 14. stavku 2. riječi: „Gradsko vijeće“ zamjenjuju se riječima „predsjednik Gradskog vijeća“, a brojka „8“ zamjenjuje se brojkom „30“.

 

Članak 3.

U članku 25. stavku 1. podstavku 4. riječi „godišnji obračun proračuna“ zamjenjuju se riječima: „godišnji izvještaj o izvršenju proračuna“.

 

Članak 4.

U članku 29. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Mandat članova Gradskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Gradskog vijeća. Mandat članova Gradskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Gradskog vijeća.“

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

„Vijećnici imaju pravo na opravdani neplaćeni izostanak s  posla radi sudjelovanja u radu Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela.“

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

 

Članak 5.

U članku 36. stavku 1. podstavku 5. riječi „i raspolaganju ostalom“ zamjenjuju se riječima „i drugom raspolaganju“

Stavak 2. mijenja se i glasi:

U slučaju iz stavka 1. podstavka 5. ovog članka Gradonačelnik može odlučivati o visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina odnosno drugom raspolaganju imovinom. Ako je iznos veći od 1.000.000,00 Kn Gradonačelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 Kn, a ako je iznos manji od 70.000,00 tada može odlučivati najviše do 70.000,00 Kn. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te drugo raspolaganje  imovinom mora biti planirano u proračunu Grada i provedeno u skladu sa zakonom.“

U stavku 3. riječi „te raspolaganju ostalom“ zamjenjuju se riječima“ te drugom raspolaganju“.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

„Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. alineje 9. Gradonačelnik je dužan objaviti u prvom broju „Službenog glasnika Grada Slunja“ koji slijedi nakon donošenja odluke.“

 

Članak 6.

U članku 56. stavku 1. riječi „organizacije i udruženja građana“ zamjenjuju se riječima “ članovi Gradskog vijeća“.

 

U stavku 2. riječi „ili njihove organizacije i udruženja“  brišu se.

 

Članak 7.

U članku 62. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Gradsko vijeće može, na prijedlog Gradonačelnika, raspustiti vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.“

 

Članak 8.

U članku 64. stavku 1. riječ „domaćina“ zamjenjuje se riječju “gospodara“.

 

Članak 9.

U članku 65. stavku 2. riječ „koncesiju“ zamjenjuje se riječju „koncesije“, a riječi „i dotacije“ briše se.

 

Članak 10.

Iza članka 66. dodaju se članci 66.a, 66.b i 66.c koji glase:

 

„Članak 66.a

Temeljni financijski akt Grada je proračun.

Gradonačelnik je, kao jedini ovlašteni predlagatelj proračuna, dužan utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga Gradskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom.

Proračun donosi Gradsko vijeće u roku utvrđenom posebnim zakonom.

 

Članak 66b.

Ako Gradonačelnik ne predloži proračun Gradskom vijeću ili povuče prijedlog prije glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo donošenje, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti Gradonačelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradonačelnika i raspisati prijevremene izbore za Gradonačelnika sukladno posebnom zakonu.

Novoizabrani Gradonačelnik dužan je predložiti Gradskom vijeću proračun u roku od 45 dana od dana stupanja na dužnost.

Gradsko vijeće mora donijeti proračun iz stavka 3. ovoga članka u roku od 45 dana od dana kada ga je Gradonačelnik predložio Vijeću.

 

Članak 66.c

Ako Gradsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela Grada i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1. ovoga članka donosi Gradsko vijeće do 31. prosinca, u skladu s posebnim zakonom na prijedlog Gradonačelnika ili povjerenika Vlade Republike Hrvatske.

U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće, a Gradonačelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Gradonačelnik.

Po imenovanju Povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Gradonačelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika.

Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Odluka o financiranju nužnih izdataka iz stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka sadržajno odgovara odluci o privremenom financiranju propisanoj posebnim zakonom, ali razmjerno razdoblju za koje se donosi.“

 

Članak 11.

U članku 75. stavku 2. riječ „danom“ zamjenjuje se riječima „prvog dana od dana“.

 

Članak 12.

Sve odredbe Statuta koje nisu izmijenjene ovom odlukom ostaju i dalje na snazi.

 

Članak 13.

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Slunja“.

 

 

                                                                                                                                                                                                                          PREDSJEDNIK

                                                                                                                                                                                                        GRADSKOG VIJEĆA

 

                                                                                                                                                                                                             Ivan Bogović