Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

Gradsko vijeće Grada Slunja

Gradsko vijeće broji 14 članova i u okviru svog samoupravnog djelokruga donosi:

 • Statut Grada
 • Poslovnik o radu
 • odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada
 • proračun i odluku o izvršenju proračuna, godišnji obračun proračuna, odluku o privremenom financiranju i druge financijske akte koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonima i podzakonskim aktima
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina u vlasništvu Grada čija ukupna vrijednost prelaze 0,5% iznos prihoda bez primitaka ostvarenih godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna
 • odluku o promjeni granica Grada
 • prostorni plan i druge dokumente prostornog uređenja
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća
 • osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili Statutom
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela i službi
 • donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja
 • osniva javne ustanove , ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i  drugih djelatnosti od interesa za Grad
 • daje prethodne suglasnost na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano
 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave u skladu sa općim aktom i zakonom
 • utvrđuje način osnivanja mjesne samouprave
 • raspisuje lokalni referendum
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku dodjele javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja
 • donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima

 

Članovi gradskog vijeća su:

1. JURE KATIĆ (HDZ)

2. MILENKO BOSANAC (HDZ)

3. JELENA POŽEGA (HDZ)

4. DIANA CINDRIĆ (HDZ)

5. IVAN OBAJDIN (HDZ)

6. IVAN BOGOVIĆ (HDZ)

7. IGOR PIRŠIĆ (HDZ)

8. VESNA RENDULIĆ (HDZ)

9. DAMIR VUKOVIĆ (SDP)

10. HRVOJE PAULIĆ (SDP)

11. MARKO SKUKAN (SDP)

12. LIDIJA OBROVAC (SDP)

13. ŽELJKO LUSTIG (DP)

14. GORANKA MANDIĆ (SDSS)

 

PREDSJEDNIK Gradskog vijeća: JURE KATIĆ

Potpredsjednik: HRVOJE PAULIĆ

 

MANDATNI ODBOR

 - JELENA POŽEGA, predsjednica

 - DIANA CINDRIĆ, članica

 - ŽELJKO LUSTIG, član

 

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA

 -  MILENKO BOSANAC, predsjednik

 -  IGOR PIRŠIĆ, član

 -  HRVOJE PAULIĆ, član

 

ODBOR ZA PRORAČUN I FINANCIJE

 - VESNA RENDULIĆ, predsjednica

-  IVONA PIRŠIĆ, član

 - DAMIR VUKOVIĆ, član

 

ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK

 - IVONA PIRŠIĆ, predsjednica

 - DIANA CINDRIĆ, članica

 - MARKO SKUKAN, član

 

POVJERENSTVO ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

 - JURE KATIĆ, predsjednik

 - MIRJANA PUŠKARIĆ, zamjenica predsjednika

 - IVAN BOGOVIĆ, član

 - LIDIJA OBROVAC, član

 - MILENKO BOSANAC, član

 - MILE PECIĆ, član

 - JELENA POŽEGA, član

 

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

 

 1. ALEN HOLJEVAC, vatrogasni zapovjednik DVD-a Slunj - načelnik Stožera
 2. ANĐELKA JURAŠIN VUKOVIĆ, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, društvene djelatnosti i komunalni sustav Grada Slunja – zamjenica načelnika
 3. ZDRAVKO JANDRLIĆ, predstavnik Službe civilne zaštite Karlovac - član
 4. SLAVKO ŽIVČIĆ, načelnik Policijske postaje Slunj - član
 5. IVANKA MAGDIĆ, ravnateljica Doma zdravlja Slunj – član
 6. IVICA CINDRIĆ, zamjenik zapovjednika Vojnog poligona „Eugen Kvaternik“- član
 7. NIKOLA VLAŠIĆ, predstavnik Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Karlovac - član
 8. MARIJA LUCIĆ,  ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Slunj - član
 9. DINKO PUŠKARIĆ, direktor Društva za vodoopskrbu i odvodnju „Komunalac“ d.o.o. Slunj - član
 10. NIKOLINA PAULIĆ, direktorica Društva za komunalne djelatnosti „Lipa“ d.o.o.– član
 11. TONE BUTINA, direktor tvrtke „Radio Slunj“- član

VIJEĆE ZA PREVENCIJU

 •   Gradonačelnik Grada Slunja - gosp. Jure Katić
 •   Načelnik Policijske postaje Slunj - gosp. 
 •   Zapovjednik Središta za borbenu obuku - 
 •   Komunalni redar Grada Slunja - gosp. Dražen Kotić
 •   Kontakt policajac- gosp. Ivan Obajdin
 •   Predstavnik Cesta Karlovac, Ispostave Slunj - gosp. Nikola Štefanac
 •   Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Slunj - gđa. Predraga Stipić
 •   Ravnateljica Srednje škole Slunj - gđa. Diana Cindrić
 •   Ravnatelj Osnovne škole Slunj - gosp. Tome Cvitković
 •   Direktor HEP-a, Ispostave Slunj - gosp. Josip Stipić
 •   Mons. Mile Pecić, župnik
 •   Ravnateljica Doma zdravlja Slunj - gđa. Ivanka Magdić
 •   Predsjednik  Savjeta mladih Grada Slunja
 •   Ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Slunj - gđa. Mirjana Puškarić
 •   Direktor Društva za vodoopskrbu i odvodnju „Komunalac“ d.o.o. Slunj
 •   Direktor Komunalnog društva „Lipa“ d.o.o.

STATUT GRADA SLUNJA - PROČIŠĆENI TEKST

POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA - PROČIŠĆENI TEKST

 

INFORMACIJA O JAVNOSTI RADA GV

DNEVNI REDOVI GRADSKOG VIJEĆA - 8. SAZIV (2021.-2025.)

DNEVNI REDOVI GRADSKOG VIJEĆA - 7. SAZIV (2017.-2021.)

DNEVNI REDOVI GRADSKOG VIJEĆA - 6. SAZIV (2013.-2017.)

DNEVNI REDOVI GRADSKOG VIJEĆA - 5. SAZIV (2009.-2013.)

DNEVNI REDOVI GRADSKOG VIJEĆA - 4. SAZIV (2005.-2009.)

DNEVNI REDOVI GRADSKOG VIJEĆA - 3. SAZIV (2001.-2005.)

DNEVNI REDOVI GRADSKOG VIJEĆA - 2. SAZIV (1997.-2001.)

DNEVNI REDOVI GRADSKOG VIJEĆA - 1. SAZIV (1993.-1997.)

 

IZVJEŠĆE O ISPLAĆENIM SREDSTVIMA ZA REDOVNO FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA ZASTUPLJENIH U GRADSKOM VIJEĆU GRADA SLUNJA - 2021. GODINA