Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

Sukladno Statutarnoj odluci o osnivanju mjesnih odbora ("Glasnik Karlovačke županije" 8/03) na području grada djeluje ukupno 11 mjesnih odbora koji su teritorijalno podijeljeni na slijedeći način:

 1. MJESNI ODBOR BLAGAJ s pripadajućim naseljima Blagaj i Pavlovac
 2. MJESNI ODBOR CVITOVIĆ s pripadajućim naseljima Cvitović, Donja Glina, Glinsko Vrelo i Marindolsko Brdo
 3. MJESNI ODBOR FURJAN s pripadajućim naseljima Donji Furjan, Gornji Furjan, Kosa, Sastavak i Zapoljak
 4. MJESNI ODBOR KREMEN s pripadajućim naseljima Donji Kremen, Gornji Kremen, Gornja Glina, Mali Vuković i Miljevac
 5. MJESNI ODBOR LAĐEVAC s pripadajućim naseljima Arapovac, Čamerovac, Donji Lađevac, Dubrave, Gornji Lađevac, dio Gornjeg Popovca (Krpani, Vukošići i Lesari do križanja Lađevačke ceste sa putem za Samardžije i Glavicu), Polje, Jame, Lađevačko Selište, Videkić Selo i Salopek Luke
 6. MJESNI ODBOR PRIMIŠLJE s pripadajućim naseljima Bukovac Perjasički, Donja Visočka, Donje Primišlje, Donji Poloj, Gornja Visočka, Gornje Primišlje, Klanac Perjasički, Kuzma Perjasička, mjesto Primišlje, Tržić Primišljanski
 7. MJESNI ODBOR NIKŠIĆ s pripadajućim naseljima Donji Cerovac, Donji Nikšić i Gornji Nikšić
 8. MJESNI ODBOR POPOVAC s pripadajućim naseljima Donji Popovac, dio Gornjeg Popovca (uključujući Šestane) i Lumbardenik
 9. MJESNI ODBOR SLUNJ s pripadajućim naseljima Novo Selo, Podmelnica, Rastoke, Slunj, Slunjčica i Zečev Varoš
 10. MJESNI ODBOR TABORIŠTE s pripadajućim naseljima Donje Taborište, Gornje Taborište i Gornji Cerovac
 11. MJESNI ODBOR VELJUN s pripadajućim naseljima Bandino Selo, Crno Vrelo, Cvijanović Brdo, Grobnik, Kosijer Selo, Kutanja, Lapovac, Rabinja, Snos, Sparednjak, Stojmerić, Šlivnjak, Točak, Veljun, Veljunska Glina, i Veljunski Ponorac.

Tijela mjesnog odbora:

- vijeće mjesnog odbora

- predsjednik vijeća mjesnog odbora

 

Vijeća mjesnih odbora imaju 5 članova, izuzev Vijeća Mjesnog odbor Slunj koje ima 7 članova. Funkcije članova vijeća mjesnog odbora su počasne.

 

Vijeće mjesnog odbora:

- donosi program rada i izvješće o radu mjesnog odbora,

- donosi pravila mjesnog odbora - donosi poslovnik o svom radu u skladu s ovom Odlukom

- donosi financijski plan i godišnji obračun,

- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika vijeća,

- donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji,

- saziva mjesne zborove građana, - surađuje s drugim mjesnim odborima na području Grada Slunja

- surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane mjesnog odbora,

- predlaže nadležnim tijelima grada prioritete i mjere za razvoj komunalne infrastrukture i uređenje naselja,

- predlaže rješenja i daje svoje mišljenje u postupcima izrade i donošenja prostornih i drugih planskih dokumenata Grada, te drugih akata od utjecaja na život i rad na području mjesnog odbora

- obavlja i druge poslove utvrđene propisima, odlukama i općim aktima Gradskog vijeća.

 

Pod malim komunalnim akcijama razumijevaju se gradnja, uređivanje i održavanje manjih objekta komunalne infrastrukture i manjih javnih objekata kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, a koji nisu obuhvaćeni drugim programom (manji dijelovi mjesne mreže za priključak na vodovod, kanalizaciju, električnu energiju, zelene površine, parkovi i dječja igrališta, nerazvrstane ceste, nogostupi i javni objekti i sl.).

Predsjednik vijeća mjesnog odbora:

- predstavlja i zastupa mjesni odbor i vijeće mjesnog odbora

- saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama vijeća i potpisuje akte vijeća,

- provodi i osigurava provođenje odluka vijeća,

- informira građane o pitanjima važnim za mjesni odbor,

- obavlja druge poslove koje mu povjeri vijeće mjesnog odbora i nadležna tijela gradske uprave.

 

MJESNI ODBOR BLAGAJ, Blagaj 14 (OIB: 93646100902)

 

 1. NIKOLA MUJIĆ - predsjednik
 2. ZDRAVKO ŠOŠTARIĆ - potpredsjednik
 3. MILE VOLARIĆ
 4. JASMIN STEPIĆ
 5. VLADIMIR MUJIĆ


 
MJESNI ODBOR CVITOVIĆ, Cvitović 100 (OIB: 67399071139)

 

 1. OLIVER TURKALJ - predsjednik
 2. VALENTINA PAULIĆ - potpredsjednica
 3. ĐURĐA CINDRIĆ
 4. IVICA BOGOVIĆ
 5. JOSIP BUNČIĆ
 
 
MJESNI ODBOR FURJAN, Donji Furjan 41 (OIB: 17034693715)

 

 1. MIRKO CINDRIĆ - predsjednik
 2. ANTE BOŽIĆ - potpredsjednik
 3. JANKO KRUNIĆ
 4. MILE MIŠKULIN
 5. LJUBICA CINDRIĆ
 
 
MJESNI ODBOR KREMEN, Donji Kremen 127 (OIB: 68398323784)

 

 1. MARKO STEPIĆ - predsjednik
 2. MILE CINDRIĆ - potpredsjednik
 3. DRAGO STEPIĆ
 4. IVAN CINDRIĆ
 5. VJEKOSLAV ŽALAC
 
 
MJESNI ODBOR LAĐEVAC, Donji Lađevac 2B (OIB: 87847981747)

 

 1. ZVONKO MEDVED - predsjednik
 2. JOSO BARIĆ - potpredsjednik
 3. IVICA HRVOJEVIĆ
 4. ŽELJKO SAMARDŽIJA
 5. NIKOLA GAŠPAROVIĆ
 
 
MJESNI ODBOR NIKŠIĆ, Donji Nikšić 1A (OIB: 66549238844)
 1. DAMIR PLIVELIĆ - predsjednik
 2. IVAN KOS - potpredsjednik
 3. KARLO MIKŠIĆ
 4. PETAR GRDIĆ
 5. LUKA RENDULIĆ

 

 
 
MJESNI ODBOR POPOVAC, Lumbardenik 76C (OIB: 14068650815)

 

 1. JOSIP MOĆAN - predsjednik
 2. SLAVKO MATEŠIĆ - potpredsjednik
 3. JURE FLANJAK
 4. NIKOLA MATEŠIĆ
 
 
MJESNI ODBOR PRIMIŠLJE, Mjesto Primišlje 31A (OIB: 86106381230)

 

 1. ALEKSANDAR ČUBRA - predsjednik
 2. MILOŠ GLUMAC - potpredsjednik
 3. NIKOLA KUNIĆ
 4. PETAR ČUBRA
 5. SAŠA ANTONIĆ
 
 
MJESNI ODBOR SLUNJ, Trg dr. Franje Tuđmana 11 (OIB: 26196175378)

 

 1. FRANJE BELKOVIĆ - predsjednik
 2. IVANKA BOSANAC - potpredsjednica
 3. ZDRAVKO CINDRIĆ
 4. ŠTEFICA SMINDEROVAC
 5. MARIJANA JAREB OŠTRINA
 6. SLAVO RENDULIĆ
 7. GORAN GLAVURTIĆ
 
 
MJESNI ODBOR TABORIŠTE, Donje Taborište 149A (OIB: 98378480876)

 

 1. ANTONIO PAULIĆ - predsjednik
 2. MIODRAG PAULIĆ - potpredsjednik
 3. MATIJA RENDULIĆ
 4. IVAN MAGDIĆ
 5. MARIO RENDULIĆ
 
 
MJESNI ODBOR VELJUN, Veljun 58 (OIB: 84359651676)

 

 1. PREDRAG MANDIĆ - predsjednik
 2. ŽELJKO DUDUKOVIĆ - potpredsjednik
 3. DOJČIN MRKALJ
 4. PERO KOZLINA
 5. TATJANA VLAČIĆ